Lagmotion 2/2009-2010

Tillhör ärendet: Ny barnomsorgslagstiftning
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2010-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny barnomsorgslagstiftning

 

Med hänvisning till 23 § 2 mom. i lagtingets arbetsordning föreslås i denna lagmotion en ändring i landskapsregeringens framställning om ny barnomsorgslagstiftning (FR 15/2009-2010).

 

Motivering

 

Det finns många viktiga skäl för att bibehålla den subjektiva rätten till barnomsorg. Nativiteten på Åland är den lägsta i hela Norden inklusive de självstyrda områdena. En viktig förutsättning för ökad nativitet är ökad jämställdhet. Kvinnor behöver trygga villkor för att uppmuntras att föda flera barn. Rätten till daghemsverksamhet skapar förutsättningar för kvinnorna och familjen att göra de livsval som är de bästa ur familjens synvinkel. Rätten för alla barn att erhålla minst 25 timmar daghemsverksamhet utgör en grund för god familjeplanering. Barnets bästa avgör vårdnadshavarna utgående från en helhetsbedömning av familjens behov av daghemsverksamhet.  Samhällets uppgift är att lagstifta om generella sociala rättigheter och ställa den service till förfogande som underlättar för vårdnadshavarna att träffa de val som bäst gynnar barnet och hela familjen. Barnomsorgen bör ständigt utvecklas för att vårdnadshavare och familjer ska kunna så fritt som möjligt välja sina liv.

     Landskapslag (1983) om vissa grunder för landskapets hushållning tillkom för att tillförsäkra landskapets invånare minst samma förmåner som invånarna i landet i övrigt under motsvarande förhållanden åtnjuter under statens försorg genom statens försorg om fråga är om socialvård.

     Motsvarande förhållanden i landet i övrigt vad angår rätt till barnomsorg är att den subjektiva rätten kvarstår. Hur omfattande denna rätt ska vara är däremot en bedömningsfråga. I detta förslag är den subjektiva rätten till daghemsverksamhet högst 25 timmar i veckan. Rätten bör kvarstå för att uppfylla landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning.  Lagen är av grundlagskaraktär vilket framgår av att den inte kan ändras eller upphävas på annat sätt än genom kvalificerad majoritet. Landskapslagen om daghemsverksamhet måste anpassas till motsvarande rikslags bestämmelser om subjektiv rätt till barnomsorg.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

BARNOMSORGSLAG

för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1-16 §§

     (Lika som i framställningen).

 

17 §

                                  Rätt till daghemsverksamhet

  Rätt till kommunal barnomsorg i daghemsverksamhet har vårdnadshavare för sitt barn i följande fall:

     1) Under 25 timmar per vecka (uteslutning) tills läroplikten börjar

     2) Under den tid då vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande samt om vårdnadshavaren har en funktionsnedsättning, till dess läroplikten börjar.

     3) Under den tid då barnet har behov av särskilt stöd som avses i 4 § 2 mom., i den omfattning som bedöms lämpligt för barnet, tills läroplikten börjar.

     4) Under den tid det bedöms lämpligt för barnet till följd av flerbarnsfödslar (uteslutning) eller sjukdom i familjen, eller andra liknande skäl

     Med i 1 mom. avsedd tid då vårdnadshavaren

     1) förvärvsarbetar avses tid då vårdnadshavaren har beskattningsbar inkomst på grund av anställning eller egen näringsverksamhet,

     2) studerar avses tid då vårdnadshavaren är berättigad till studiestöd i enlighet med landskapslagen (2006:71) om studiestöd, eller annars genomgår utbildning som leder till examen eller genomgår kompletterings- eller vidareutbildning som främjar yrkesfärdigheten, och är

     3) arbetssökande avses tid då vårdnadshavaren är arbetslös arbetssökande i enlighet med bestämmelserna därom i landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     4) funktionsnedsättning avser den tid då vårdnadshavaren enligt landskapslagen om handikappservice (       ) på grund av skada eller sjukdom har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

 

18-34 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

Mariehamn den 10 mars 2010

 

 

Barbro Sundback