Lagmotion 2/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att det i ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland införs ett uttryckligt förbud mot tiggeri på allmän plats.

 

 

Allmän motivering

 

Enligt 3 § ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland är det förbjudet att störa ordningen på allmän plats genom olika i lagrummet beskrivna arter av störande uppträdande. I fråga om tiggeri är rättsläget inte helt klart. Visserligen existerar inget uttryckligt förbud men å andra sidan kan man eventuellt inrymma tiggeri i begreppet störande på ”något annat sätt” (3 § 1 mom. 1 och 3 punkterna).

  För att klargöra rättsläget föreslår vi att det införs ett uttryckligt förbud mot tiggeri. Enligt vår mening är ett förbud motiverat redan på den grunden att fråga är om ett beteende som de flesta uppfattar som störande, särskilt med tanke på den omfattning verksamheten fått på senare tid. Det har dessutom visat sig att tiggeriet på många orter, kanske även på Åland, är organiserat av maffialiknande strukturer som hänsynslöst utnyttjar svaga och utsatta personer på ett sätt som påminner om kriminaliserad människohandel.

  Om ett förbud införs kan man förvänta sig att tiggarna, som vanligen har sin bakgrund i sydöstra Europa, antingen lämnar Åland eller integreras i samhället via de kanaler som allmänt står till buds för invandrare.

  Mot sagda bakgrund anser vi att det föreligger fullgoda skäl för att införa ett allmänt förbud mot tiggeri på Åland.

     

Detaljmotivering

 

3 §. Störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten. Som framgår av allmänna motiveringen kan det anses lämpligt att ta in bestämmelserna rörande förbud mot tiggeri i ordningslagens 3 §, där det redan finns bestämmelser om andra arter av störande beteende.

  Som tiggeri enligt ordningslagens 3 § skall inte betraktas penninginsamling för välgörande ändamål som sker på allmän plats och som stöder sig på landskapslagen (1950:25) angående penninginsamlingar i landskapet Åland. Penninginsamlingar som saknar stöd i den lagen är däremot att betrakta som tiggeri.

  Av 16 § ordningslagen framgår att den som stör den allmänna ordningen på det sätt som anges i 3 § kan straffas med böter. Av större praktisk betydelse än straffäventyret är dock sannolikt det förhållandet att den som bryter mot bestämmelserna i 3 § med stöd av 2 kap. 10 § polislagen (2013:87) för Åland kan avlägsnas från den plats där det störande beteendet äger rum.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

Landskapslag om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. 1 punkten ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland, som följer:

 

 

Störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten

 

    Det är förbjudet att störa den allmänna ordningen eller äventyra säkerheten på allmän plats

1) genom att tigga pengar eller varor, att föra oljud eller att störa på något annat sätt,

-----------------------------------------------------------------------------------

 

_______________

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 

_______________

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 25 april 2018

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund