Lagmotion 2/2018-2019

Direktval av lantrådet

Tillhör ärendet: Direktval av lantrådet
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Direktval av lantrådet

 

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att landskapslagen (1970:39) om lagstingsval och kommunalval ändras så att lantrådet väljs direkt av det åländska folket i stället för av lagtinget. Kompletterande ändringar föreslås i lagtingsordningen (2011:97), landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering, landskapslagen (2011:17) om valfinansiering, landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen samt landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar. När ändringen av lagtingsordningen trätt i kraft behöver det även göras vissa ändringar av arbetsordningen (2015:87) för Ålands lagting.

 

 

Motivering

 

Allmän motivering

 

Enligt nuvarande regelverk väljs lantrådet av lagtinget, varvid den valde, på samma sätt som övriga medlemmar av landskapsregeringen upprätthåller sitt uppdrag så länge han eller hon åtnjuter lagtingets förtroende. Enligt vår mening är dagens system från demokratisk synpunkt otillfredsställande. Av samtliga förtroendevalda är nämligen lantrådet den som har störst inflytande såväl när det gäller tillämpningen av de regler som självstyrelsen bygger på som när det gäller vilken inriktning som självstyrelsen utvecklas i. I praktiken fungerar lantrådet som ett slags president för Åland. Mot den bakgrunden måste det betraktas som en allvarlig brist i vårt politiska system att lantrådet inte utses direkt av folket.

     Även om vårt förslag kan tyckas innebära en radikal förändring jämfört med idag så innebär det dock inte i princip någon förändring av det parlamentariska systemet. De övriga medlemmarna av landskapsregeringen ska ju fortfarande utses av lagtinget och fortfarande kräva lagtingets förtroende för att kunna bli kvar på sina poster.

     Sammantaget innebär förslaget om direktval av lantrådet en förstärkning av vår demokratiska styrelseform och en möjlighet till vitalisering av den åländska politiken.

 

                     

Detaljmotivering 

 

1.      Landskapslagen (1970:39) om lagstingsval och kommunalval

 

Lagens rubrik. Förändringen motiveras av att valet av lantråd är ett från lagtingsvalet och kommunalvalet separat val.

     1, 3, 8, 8a, 10, 12, 13, 14, 14a, 14b och 15 §§. Samtliga ändringar föranleds av det förhållandet att fråga i fortsättningen blir om tre i stället för två separata val.

     19 §. Förslaget att högst fyra kandidater skulle kunna uppställas per kandidatlista föranleds av att detta enligt vår bedömning torde vara ett tillräckligt antal. Samma regel gäller i fråga om det i tekniskt hänseende jämförbara valet av riksdagsledamot och den har enligt vår mening visat sig vara ändamålsenlig.

     20, 26, 30 a, 30 b, 30 c, 37, 38, 39 a, 40, 48, 49, 49 a, 54, 55, 65, 68, 74, 74 c och 83 §§. Samtliga ändringar föranleds av det förhållandet att fråga i fortsättningen blir om tre i stället för två separata val.

 

2.       Lagtingsordningen (2011:97)

 

     4 §. Parlamentarism. Den föreslagna ändringen föranleds av att lantrådet i fortsättningen väljs direkt av folket, vilket ju innebär att han/hon inte behöver åtnjuta lagtingets förtroende.

     10 §. Avbrott i samt befriande och skiljande från uppdraget som lagtingsledamot. Eftersom det kommer att vara tillåtet att ställa upp som kandidat i såväl lagtingsvalet som lantrådsvalet kan den situationen uppkomma att en och samma person blir vald såväl till lagtingsledamot som till lantråd. I den situationen måste, enligt förslaget, vederbörande tillträda lantrådsuppdraget medan uppdraget som lagtingsledamot handhas av hans eller hennes ersättare så länge lantrådsuppdraget varar.

     24 §. Regeringsbildning. Ändringarna föranleds av det förhållandet att lantrådet enligt förslaget skulle vara direktvald av folket och därför inte behöver åtnjuta lagtingets förtroende. Lantrådet fortsätter följaktligen i sitt uppdrag även i det fall att ledamöterna i landskapsregeringen utses genom proportionellt val. När fråga blir om utseende av ledamöterna genom proportionellt val torde det enligt vår mening vara till fyllest om landskapsregeringen, utöver lantrådet, består av fem medlemmar.

     25 §. Meddelande om regeringsprogrammet. Enligt vår mening behövs inget särskilt godkännande av regeringsprogrammet i det fall lantrådet väljs direkt av folket. Paragrafen kan därför upphävas. Det sagda hindrar förstås inte att landskapsregeringen antar ett informellt handlingsprogram.

     26 §. Ministrarnas bindningar. Ändringsförslaget föranleds av det förhållandet att lantrådet enligt lagförslaget skulle vara direktvald av folket. Han eller hon bör därför inte vara skyldig att inför lagtinget redovisa eventuella andra uppdrag eller ekonomiska tillgångar.

     27 §. Avsked för ministrarna. Ändringsförslaget föranleds av det förhållandet att lantrådet är direktvald av folket. Följaktligen kan han eller hon inte beviljas avsked av lagtinget. Under mandatperioden kan lantrådet inte avgå på annan grund än att han eller hon beviljas antingen ålderspension eller pension på grund av sjukdom eller invaliditet.

     36 §. Misstroendeyrkande. Eftersom lantrådet är direktvald av folket skulle misstroendeyrkanden i fortsättningen kunna riktas enbart mot vice lantrådet och de övriga ministrarna.

     40 §. Lantrådets och ministrarnas rätt att vara närvarande och delta i debatten. Ändringen är av teknisk art.

 

3.       Landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering

 

     1 och 5 §§. Ändringarna är av lagteknisk natur och föranleds av att lantrådet föreslås väljas direkt av folket.

     6 §. Eftersom lantrådet, som direktvald av folket, inte behöver åtnjuta lagtingets förtroende, bör paragrafen upphävas.

     7 §. Ändringen motsvarar den föreslagna ändringen av 10 § lagtingsordningen.

 

4.      Landskapslagen (2011:17) om valfinansiering

     2 §. Redovisningsskyldiga. Eftersom vi föreslår att lagtinget skall direktvälvas på samma sätt som ledamöterna

 

5.      Landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

     3 §. Ålderspension och anpassningsbidrag. Förbudet mot dubbla ålderspensioner bör gälla även den som blivit vald till lantråd. Paragrafen föreslås ändrad i enlighet härmed.

 

6.       Landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar.

     6 §. Förlust av arvode. Eftersom det föreslås bli möjligt att samtidigt ställa upp såväl i lagtingsvalet som lantrådsvalet kan en person bli vald till såväl lantråd som ledamot av lagtinget. I den situationen ska vederbörandes ersättare träda till som ledamot av lagtinget (förslaget till ändring av 10 § lagtingsordningen). I konekvens härmed föreslås att lagtingsarvodet tillfaller ersättaren medan den ordinarie innehavaren av lagtingsuppdraget får nöja sig med den ersättning han eller hon får som lantråd. Samma regel skulle gälla i den situationen att lantrådet efter upplösning av lagtinget väljs till ledamot av lagtinget.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

1.

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval

 

     ändras lagens rubrik samt 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 8 § 2 mom. 9 punkten, 3 mom., 8 a § 1 mom. 4 punkten, 10 § 1 mom. 7 punkten, 11 § 3 mom., 12 § 7 mom., 13 § 1 och 3 mom., 14 § 1 mom., 14 a § 1 mom., 14 b § 1 mom., 15 § 1 mom., 20 § 3 mom., 26 § 1 mom., 30 a § 1 mom., 30 b §, 30 c §, 30 d § 1 mom., 31 § 2 mom., 35 b § 1,2 och 4 mom., 37 § 2 mom., 38 § 1 mom., 39 a § 3 mom., 40 § 1 mom. 4 punkten, 48 § 1 och 3 mom., 49 § 1mom., 49 a § 2 mom., 54 § 2 mom., 55 § 3, 5 och 6 mom., 65 § 1 mom., 68 § 3 mom., rubriken för 10 kap., 74 § 1 mom., 74 c § 3 mom. och 83 § 1 mom. landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval samt

    fogas till 19 § ett nytt 3 mom., varvid de tidigare 3-5 mom. blir 4-6 mom., som följer:

 

 

1 §

     Ordinarie lagtingsval, lantrådsval och kommunalval förrättas samtidigt det år, i denna lag benämnt valår, under vilket tiden av fyra år från senaste ordinarie val tilländagår.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

3 §

     Vid lagtingsval och lantrådsval utgör landskapet en valkrets.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4 §

     Landskapsregeringen ska i god tid före valet tillsätta en centralnämnd för lagtingsvalet och lantrådsvalet, bestående av en ordförande och fyra ledamöter, av vilka en förordnas till vice ordförande, samt fyra ersättare. En ledamot ska ha avlagt juridisk slutexamen vid universitet eller därmed jämförbar högskola samt ha erfarenhet av domaruppgifter eller förtrogenhet med de rättsområden som berör rösträtt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

8 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Uppgifterna intas i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24.00. För varje röstberättigad antecknas

-------------------------------------------------------------------------------------------

  9) huruvida personen har rösträtt i antingen lagtingsvalet och lantrådsvalet eller i kommunalvalet eller i alla tre val.

Hemkommun, åländsk hembygdsrätt och i vilket val personen har rösträtt anges på ett av följande sätt:

 1) Personen har åländsk hembygdsrätt och har sin hemkommun i landskapet. Personen har rösträtt i alla tre val.

 2) Personen har åländsk hembygdsrätt men har inte sin hemkommun i landskapet, varvid i stället hans senaste hemkommun i landskapet eller hans folkbokföringskommun enligt lagen om hemkommun och det röstningsområde han senast tillhört antecknas. Personen har rösträtt i lagtingsvalet och lantrådsvalet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

8a §

     Efter att rösträttsregistret har upprättats antecknar valregistermyndigheten följande uppgifter i registret vid en röstberättigad person:

-------------------------------------------------------------------------------------------

4) Om den röstberättigade har röstat under förtidsröstningstiden antecknas det med omnämnande av om han röstat i lagtingsvalet, i lantrådsvalet eller i kommunalvalet eller i alla tre val.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 §

     Landskapsregeringen utarbetar över var och en som har införts i rösträttsregistret ett röstkort, som innehåller följande uppgifter:

-------------------------------------------------------------------------------------------

7) huruvida personen har rösträtt i lagtingsvalet och lantrådsvalet eller i kommunalvalet eller i alla tre val.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

11 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Landskapsregeringen informerar på lämpligt sätt om tillhandahållandet av uppgifter ur rösträttsregistret och om hur ett rättelseyrkande ska framställas samt att det behandlas av centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Om ett rättelseyrkande ingetts direkt till centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska den på eget initiativ skaffa nödvändig utredning.

13 §. Centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska utan dröjsmål behandla och avgöra inlämnade rättelseyrkanden. Rättelseyrkandena ska vara avgjorda senast den torsdag som infaller den 17 dagen före valdagen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Om beslutet innebär att personen i fråga införs i rösträttsregistret, ska centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet samtidigt tillställa henne eller honom ett sådant röstkort som nämns i 10 §.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

14 §

     Anser centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet att någon utan laglig grund har utelämnats ur rösträttsregistret eller tagits in i det eller att en anteckning i rösträttsregistret är oriktig har centralnämnden rätt att på eget initiativ fatta beslut om korrigering av registret. Korrigeringen sker genom att foga personen till rösträttsregistret, anteckna att personen saknar rösträtt eller rätta den oriktiga anteckningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

14a §

     Centralnämnden för lagtingsvalet och latrådsvalet kan delegera behandlingen och avgörandet av rättelseyrkanden och de korrigeringar som avses i 14 § till en ledamot av nämnden eller till en person som nämnden anställt för detta ändamål.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

14b §

     Centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska tillse att av dess avgöranden föranledda ändringar genast görs i rösträttsregistret. Valregistermyndigheten ska genast införa ändringarna i registret.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 §

     Över centralnämndens för lagtingsvalet och lantrådsvalet beslut genom vilket ett rättelseyrkande har förkastats eller lämnats utan prövning och över nämndens beslut enligt 14 § får besvär anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Berättigad att anföra besvär är den person som beslutet gäller.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

19 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     På en kandidatlista för lantrådsvalet får kandidaternas antal vara högst fyra.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

20 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Handlingen, liksom den bifogade kandidatlistan, ska tydligt uppta kandidaternas namn, uppgift om kandidats titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck. Vid sidan av eller i stället för kandidats förnamn får användas allmänt känt tilltalsnamn eller förkortat förnamn. I en handling som gäller lagtingsval eller lantrådsval anges kandidatens hemkommun. I en handling som gäller kommunalval kan kandidatens postadress, hemby eller annan i kommunen allmänt känd geografisk bestämning anges.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 §

     Önskar två eller flera valmansföreningar samverka med varandra för valet, äger de rätt att medelst skriftlig överenskommelse sammansluta sig till ett valförbund. En valmansförening för lantrådsval kan inte ingå valförbund men en annan valmansförening.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

30a §

     En etablerad politisk förening har rätt att i lagtingsval och lantrådsval ställa upp kandidater och anhålla om offentliggörande av kandidatlistor utan att bilda valmansföreningar.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

30b §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förenings beslut om att ställa upp kandidater till lagtinget, till lantråd eller till kommunfullmäktige och om sådan rätt för en lokal förening att ställa upp kandidater som avses i 30a § 2 mom. samt en förenings anhållan om offentliggörande av kandidatlistan ska fattas vid ett föreningsmöte eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt ska utövas. Beslutet kan även med bemyndigande av föreningsmötet fattas av föreningens styrelse.

 

30c §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening kan ha flera kandidatlistor, i lantrådsvalet dock endast en lista. I den slutliga sammanställningen av kandidatlistor sammanförs de under respektive förenings beteckning.

På en kandidatlista för lagtingsval får kandidaternas antal inte vara fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i lagtinget. På en kandidatlista till lantrådsval får kandidaternas antal vara högst fyra. På en kandidatlista för kommunalval får kandidaternas antal inte vara fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i kommunfullmäktige.

 

30d §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening och en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. kan bilda valförbund med en eller flera valmansföreningars kandidatlistor. Två eller flera etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningar kan även ingå valförbund sinsemellan. Om föreningen har flera kandidatlistor kan den inte ingå särskilda valförbund med olika kandidatlistor. Valförbund kan inte ingås för lantrådsvalet.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

31 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet sammanträder därtill i den utsträckning som behövs för att fullgöra uppgifterna i 3 kap. 32 §.

 

 

35b §

Vid sammanträde den måndag som infaller den 27 dagen före valdagen ska den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna vid behov rättas. Härvid ska även bestämmelserna i 23 § iakttas. Härefter fastställs slutlig sammanställning av kandidatlistorna som trycks i erforderligt antal, för lagtingsvalet och lantrådsvalet på vitt papper och för kommunalvalet på grönt papper. Vid sammanträdet har valombuden rätt att vara närvarande.

     Den slutliga sammanställningen för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska före den torsdag som infaller den 17 dagen före valdagen i tillräckligt antal tillställas de kommunala centralnämnderna för vidarebefordran till valnämnderna. Den ska även hållas tillgänglig för valombuden.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Centralnämnderna ska tillställa landskapsregeringen sammanställningarna för lagtingsvalet, lantrådsvalet och kommunalvalen i det antal exemplar landskapsregeringen bestämmer. Landskapsregeringen ska tillställa de kommunala centralnämnderna tillräckligt antal exemplar av varje sammanställning för vidarebefordran till valbestyrelserna och valförrättarna.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

37 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska senast en vecka före valet publicera ett meddelande om valförrättningen i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet. I meddelandet ska kommunvis anges samtliga röstningsområden och vallokaler. I anslutning till meddelandet publiceras även den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna.

 

38 §

     Ordinarie lagtingsval, lantrådsval och kommunalval förrättas samtidigt inom varje röstningsområde den tredje söndagen i oktober månad valåret.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

39a §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Det papper som används för valsedlarna ska för lagtingsvalet och latrådsvalet vara vitt och för kommunalvalet grönt. Av valsedeln ska tydligt framgå hur den ska vikas ihop. Sedeln ska till sin beskaffenhet vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas. Valsedel får inte uppta annat än vad i denna paragraf angivits.

 

40 §

     Kommunal centralnämnd ska skrida till alla för valens förrättande erforderliga åtgärder och för detta ändamål bland annat i god tid förvissa sig om att valnämnderna till sitt förfogande har:

------------------------------------------------------------------------------------------­

 4) av respektive centralnämnd för samtliga val fastställda slutliga sammanställningar av kandidatlistorna, vilka ska anslås i valrummet och väntrummen ävensom innanför varje valskärm;

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

48 §

     Sedan valnämndens ordförande eller vice ordförande förklarat valförrättningen avslutad, uttages de avgivna valsedlarna omedelbart ur valurnan. Valsedlarna för respektive val särskiljes och räknas, likaså antalet personer, vilka enligt anteckningarna i vallängden och i valprotokollet i vartdera valet har utövat sin rösträtt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Valnämnden ska utan avbrott ordna och räkna valsedlarna. Nämnden har rätt att vid behov anlita särskild personal för att biträda vid räkningen. Resultatet av den preliminära rösträkningen ska ofördröjligen meddelas respektive centralnämnd.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

49 §

     Vid valförrättning ska föras protokoll, särskilt för varje val. I protokollet ska antecknas:

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

49a §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Kommunala centralnämnden ska underrätta centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet om beslut som fattats enligt 1 mom.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

54 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Sedan den röstande företett identitetsbevis eller annan godtagbar utredning om sin identitet ska till honom lämnas valsedel, valkuvert, följebrevsblankett och ytterkuvert. Den röstande ska även beredas tillfälle att bekanta sig med den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna för samtliga tre val.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

55 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Kan följebrev och valkuvert godkännas antecknas i vallängden att den i följebrevet nämnda personen har utövat sin rösträtt. Samtidigt antecknas på valkuvert gällande lagtingsvalet att den röstande befunnits röstberättigad. Valkuvert gällande de olika valen ska sorteras separat.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Samtliga valkuvert gällande lagtingsvalet ska därefter förenas, vilket förfarande även gäller valkuvert för lantrådsvalet och kommunalvalet. Därefter räknas de godkända valkuverten och kontrolleras att valkuvertens antal är lika stort som antalet av dem som i vallängden antecknats ha utövat sin rösträtt i respektive val.

Kommunal centralnämnd ska till centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet oöppnade vidarebefordra de valkuvert som gäller lagtingsvalet och lantrådsvalet samt även ange antalet kuvert. Valkuverten ska tillställas centralnämnden på sätt och inom tid som nämnden har föreskrivit.

 

65 §

Centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska utan dröjsmål tillkännage valets utgång genom att anslå ett meddelande med valresultatet på landskapsregeringens anslagstavla. Av meddelandet ska även framgå vem som valts till ersättare för envar av de valda. Centralnämnden ska utfärda av landskapsregeringen fastställd fullmakt åt de valda samt underrätta landskapsregeringen, landshövdingen och de kommunala centralnämnderna om valets utgång. Ett meddelande om valets utgång med uppgift om jämförelsetal och personliga röstetal för de valda ska publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet.

-------------------------------------------------------------------------------------------

68 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Handlingarna från lagtingsvalet och lantrådsvalet förvaras i landskapsarkivet och handlingarna från det kommunala valet i vederbörande kommuns arkiv.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 kap. Besvär över lagtingsval och lantrådsval

 

74 §

Beslut, genom vilket centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet fastställt valresultatet, får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet offentliggjorts enligt bestämmelserna i 65 §. Besvär får anföras av var och en vars rätt eller fördel blivit kränkt av beslutet. Den som varit uppställd som kandidat i valet samt ett valförbund eller en etablerad politisk förening som lämnat in en anhållan om offentliggörande av kandidatlista får anföra besvär på den grund att beslutet strider mot lag. Den som är röstberättigad i kommunen får dessutom anföra besvär på den grund att valet skett i oriktig ordning och att detta kunnat inverka på valresultatet.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

74c §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     De som valts genom det upphävda valet kvarstår i sina uppdrag till dess resultatet av det nya valet offentliggjorts. Resultatet ska ofördröjligen meddelas lagtinget.

 

83 §

     Kostnaderna för centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet betalas av landskapet. Detsamma gäller kostnaderna för rösträttsregistret och vallängderna.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Denna lag träder i kraft den

 

2.

                                

Landskapslag om ändring av lagtingsordningen (2011:97)

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 § 2 mom., 25 § och 39 § samt

     ändras 4 § 2 mom., 10 § 1 mom., 24 §, 26 §, 27 §, 36 § och 40 § lagtingsordningen (2011:97), som följer: 

 

4 §

Parlamentarism

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Regeringsmakten utövas av landskapsregeringen vars medlemmar, med undantag av lantrådet, ska åtnjuta lagtingets förtroende.

 

 

 

 

10 §

Avbrott i samt befriande och skiljande från uppdraget som lagtingsledamot

     En lagtingsledamot kan inte samtidigt inneha uppdrag som lantråd, landshövding, ledamot av Finlands riksdag eller av Europaparlamentet. Uppdraget som lagtingsledamot innehas i sådana fall av ledamotens ersättare.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

24 §

Regeringsbildning

     Lantrådet förhandlar med lagtingsgrupperna om regeringsprogrammet och landskapsregeringens sammansättning. Om en överenskommelse i dessa frågor uppnåtts, föreläggs den lagtinget för godkännande. Lagtinget anses ha vägrat godkänna överenskommelsen om färre än hälften av lagtingsledamöterna röstat för överenskommelsen.

     Om de i 1 mom. avsedda förhandlingarna inte leder till något resultat eller om lagtinget vägrat godkänna den överenskommelse som slutits, ska landskapsregeringen, utöver lantrådet, bestå av fem ledamöter, vilka lagtinget utser enligt proportionellt valsätt.

     Närmare bestämmelser om tidsgränser för regeringsbildningen kan införas i lagtingets arbetsordning.

 

26 §

Ministrarnas bindningar

     En ledamot av landskapsregeringen får inte inneha en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för ministerns verksamhet.

     Varje minister ska utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av ministerns tjänsteåligganden. Närmare bestämmelser kan intas i lagtingets arbetsordning.

 

27 §

Avsked för ministrarna

     På initiativ av lantrådet beviljar talmannen vice lantrådet eller en annan minister avsked. Om lagtinget förklarat att en eller flera ministrar inte längre åtnjuter lagtingets förtroende ska talmannen på eget initiativ entlediga den eller de ministrar som inte längre åtnjuter lagtingets förtroende.

Den eller de ministrar som enligt 1 mom. beviljats avsked eller entledigats kvarstår i sina uppdrag intill dess nya ministrar utsetts.

 

36 §

Misstroendeyrkande

     Minst fem lagtingsledamöter kan framställa ett skriftligt yrkande på att lagtinget ska förklara att vice lantrådet eller annan minister saknar lagtingets förtroende. För godkännande av ett yrkande om misstroende krävs minst 16 röster. I lagtingets arbetsordning finns närmare bestämmelser om behandlingen av misstroendeyrkanden.

 

 

 

 

40 §

Lantrådets och ministrarnas rätt att vara närvarande och delta i debatten

     Lantrådet och ledamöterna i landskapsregeringen har rätt att vara närvarande och delta i debatten i plenum.

 

 

Denna lag träder i kraft den

 

 

3.

 

                                     

Landskapslagn om ändring av landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § samt

     ändras 1 § 1 mom., 5 §, och 7 § 1 och 3 mom. landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering, som följer:

 

1 §

     För att handha landskapets allmänna styrelse och förvaltning tillsätter lagtinget, på det sätt därom är stadgat i lagtingsordningen, en landskapsregering bestående av, utöver lantrådet, högst sju ledamöter. En av ledamöterna ska utses till vice lantråd, som fullgör lantrådets åligganden då lantrådet har förfall.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

5 §

     Lantrådet kvarstår i sitt uppdrag till dess nytt lantråd valts. Ledamöterna i landskapsregeringen kvarstår i sina uppdrag så länge de åtnjuter lagtingets förtroende. Sedan nyval till lagtinget ägt rum ska nya ledamöter tillsättas.

     Har lagtinget förklarat att landskapsregeringens ledamöter eller någon av dem inte åtnjuter lagtingets förtroende, ska nya ledamöter utses. Ledamot av landskapsregeringen befrias från uppdraget på egen begäran eller på förslag av lantrådet. Har ledamot befriats från uppdraget ska fyllnadsval förrättas. Fyllnadsval förrättas även när ledamot har avlidit.

     Landskapsregeringens medlemmar ska handha sina uppdrag till dess nya medlemmar utsetts.

 

7 §

     Valbar till ledamot i landskapsregeringen är den som enligt lagtingsordningen är röstberättigad i lagtingsval. Har den som valts till lantråd tillika valts till ledamot av lagtinget ska uppdraget som ledamot av lagtinget tillfalla hans eller hennes ersättare.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Av kandidat för val av vicelantråd eller annan ledamot i landskapsregeringen krävs att han eller hon givit sitt skriftliga samtycke till mottagande av uppdraget.

 

Denna lag träder i kraft den

 

 

4.                            

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen (2011:17) om valfinansiering

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 och 3 mom. landskapslagen (211:17) om valfinansiering, som följer:

    

2 §

     Redovisningsskyldiga    

     Skyldiga att redovisa sin valfinansiering är

 1) den som valts till lantråd samt de som innehar uppdrag som lagtingsledamöter,

 2) de som valts till fullmäktigeledamöter och de som utsetts till första eller andra ersättare i kommunfullmäktige samt

 3) etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar som ställt upp kandidater i ett lagtingsval eller kommunalval.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Centralnämnden för lagtingsvalet och lantrådsvalet ska utan dröjsmål skicka uppgifter om de personer för vilka fullmakt till lagtinget har utfärdats och de kommunala centralnämnderna ska så snart valresultatet fastställts skicka uppgifter om de invalda och ersättarna till landskapsregeringens revisionsbyrå.

 

Denna lag träder i kraft den

 

 5.                                 

  

       Landskapslag om ändring av landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen 

 

       I enlighet med lagtingets beslut

       ändras 3 § 5 mom. landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter och lagtinget och landskapsregeringen, som följer:

    

3 §

Ålderspension och anpassningsbidrag

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Om en ledamot som beviljats ålderspension blir invald i lagtinget eller landskapsregeringen eller vald till lantråd, har ledamoten då ledamotsuppdraget upphör rätt till endast en ledamotspension.

 

Denna lag träder i kraft den

 

 

 

6.                           

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

 

      I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 6 § landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar ett nytt 1 mom., varvid tidigare 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

 

6 §

Förlust av arvode

     Lagtingsledamot som valts till eller innehar uppdraget som lantråd förlorar rätten till arvode under den tid uppdraget som lantråd består.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Denna lag träder i kraft

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 28 november 2018

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom