Lagmotion 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Olof Erland

2000-04-12

LM0319992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet

 

Innehåll

Motionens huvudsakliga innehåll 1

Allmän motivering. 1

Ekonomiska konsekvenser 1

Jämställdhets- och miljökonsekvenser 1

Lagtext 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet 2

 

 

Motionens huvudsakliga innehåll

 

I motionen föreslås att bestämmelsen om att Finlands delegations berättelse skall åtfölja den årliga berättelsen från Ålands delegation i Nordiska rådet utgår ur landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet.

 

 

Allmän motivering

 

Enligt landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet skall Ålands delegation i Nordiska rådet årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet. Berättelsen skall enligt samma bestämmelse åtföljas av Finlands delegations berättelse. De åländska medlemmarna av Nordiska rådet ingår som medlemmar i Finlands delegation.

     Om Finlands delegations berättelse försenas, vilket har inträffat, utgör bestämmelsen om att Finlands delegations berättelse skall biläggas Ålands delegations berättelse ett formellt hinder för behandling av den åländska berättelsen. Detta kan inte anses vara ändamålsenligt. Det föreslås därför att lagen ändras så att den aktuella bestämmelsen stryks. Genom en sådan lagändring kan den åländska berättelsen i fortsättningen föreläggas lagtinget för behandling även om det av någon anledning inte är möjligt att bilägga den finländska berättelsen. Förslaget hindrar inte att Finlands delegations berättelse varje år så snart den föreligger utdelas åt lagtingsledamöterna.

 

Ekonomiska konsekvenser

Lagförslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

 

Jämställdhets- och miljökonsekvenser

Lagförslaget medför inte några konsekvenser för jämställdheten eller miljön.

 

 


Lagtext

 

Med hänvisning till det anförda föreslås

 

att lagtinget antar följande landskapslag:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om
Ålands representation i Nordiska rådet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § landskapslagen den 27 mars 1984 om Ålands representation i Nordiska rådet (25/1984), som följer:

 

6 §

     Ålands delegation i Nordiska rådet skall årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 12 april 2000

 

 

 

Olof Erland

 

 

Ragnar Erlandsson

 

 

Karl-Göran Eriksson

 

 

Lasse Wiklöf