Lagmotion 3/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2005-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till blankettlag om förvaltningslag

 

 

Skälen för lagmotionen

Den offentliga förvaltningen under självstyrelsesystemet saknar landskapslagstiftning. Den statliga förvaltningen i landskapet har sedan 1982 varit reglerad. Den senaste rikslagen på området trädde i kraft 1.1.2004. Rikslagen tillämpas även i landskapsförvaltningen och i den kommunala förvaltningen på Åland, men bara när dessa myndigheter sköter statliga uppgifter. Detta förhållande försätter den åländska befolkningen i en sämre situation i förhållande till landskapsförvaltningen och den kommunala förvaltningen än fallet vore utan självstyrelse för Åland. Självstyrelsen motverkar därmed sitt syfte och så kan man inte ha det.

 

Syftet med lagmotionen

Lagmotionen har tre syften:

1.      att avhjälpa ovannämnda brist,

2.      att främja och genomföra en god förvaltning även i landskapsförvaltningen och den kommunala förvaltningen när de handlägger ärenden i Ålands självstyrelsesystem, och

3.      att trygga rättssäkerheten i den förvaltning som avses i punkt 2.

Medel

Vi föreslår att lagmotionens syften genomförs på så sätt att rikets förvaltningslag (FSS 434/2003) antas och tillämpas i landskapet som en blankettlag. Förfarandet överensstämmer med den nuvarande landskapsregeringens handlingsprogram och bringar i ett slag förvaltningen i självstyrelsesystemet i nivå med tidens krav. Lagstiftningsåtgärden bör följas upp med en robust informations- och fortbildningskampanj för både offentligt anställda och allmänheten samt företrädare för de lokala massmedierna.

     Förvaltningslagen baserar sig på regeringens proposition nr 72/2003 rd. Lagen är skriven på ett lättfattligt och uttömmande sätt där paragraferna anger förfaringssätt i de flesta tänkbara situationer för att syftet med lagen skall uppnås. Till lagen ansluter sig ett omfattande beredningsmaterial. Övriga kommentarer till den är lätttillgängliga.

 

Blankettlagtekniken följer invanda principer i landskapslagstiftningen. Vid behörighetskonflikter såsom beträffande t.ex. 63 §, 64 § 3 mom. och 68 § 1 mom. tillämpas 19 § 3 mom. i självstyrelselagen.

 

Ikraftträdandet bör ske så fort som möjligt för att undvika ytterligare rättsförluster för medborgarna. Vissa paragrafer i landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen (58/1975) blir överflödiga och upphävs.

     Lagmotionen ansluter sig till en lagmotion om ändring av rubriken för och 16 § landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse (42/1971). De bör behandlas i ett sammanhang men i olika lagstiftningsordning. På grund av förbudet i 26 § 1 mom. i lagtingsordningen kan de inte ingå i samma lagmotion.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

om tillämpning i landskapet Åland av förvaltningslagen

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §. Tillämpning i landskapet av förvaltningslagen

     Förvaltningslagen den 6 juni 2003 (FFS 434/2003) skall tillämpas i landskapet med de avvikelser som följer av denna lag.

     Förvaltningslagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

     Ändring av förvaltningslagen skall gälla från det ändringen träder i kraft om inte annat följer av denna lag.

 

2 §. Tillämpningsområde

     Förvaltningslagen tillämpas hos landskapets myndigheter, kommunala myndigheter, landskapets affärsverk, offentligrättsliga föreningar samt på enskilda när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

 

3 §. Avvikelser från förvaltningslagen

Följande bestämmelser i förvaltningslagen tillämpas inte i landskapet:

-        5 § 2 mom. om elektronisk kommunikation,

-        9 § 2 mom. om användningen av eget språk,

-        13 § 2 mom. och 24 § 2 mom. vad gäller hänvisning till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

-        26 § om tolkning och översättning, och

-        71 § 2 mom. vad gäller hänvisning till annan författning.

     Jäv enligt 28 § 1 mom. 4 punkten förvaltningslagen föreligger inte när ärendet rör sammanslutning och medlemmen av landskapsregeringen eller tjänstemannen tillhör styrelsen eller annat förvaltande organ hos sammanslutningen och medlemmen eller tjänstemannen där representerar landskapet.

     Bestämmelsen i 28 § 1 mom. 5 punkten förvaltningslagen, som rör jävsgrunder på grund av ställning i statligt affärsverk eller statlig inrättning, avser motsvarande ställning i landskapets affärsverk eller inrättning.

 

4 §. Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

     Genom lagen upphävs 3, 19, 20 och 21 § landskapslagen den 26 november 1975 om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen (58/1975).

 

Mariehamn den 8 mars 2005.

 

 

Roger Eriksson

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sune Mattsson