Lagmotion 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2016-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41

 

Lagmotionens innehåll

Den åländska kommunallagen är i behov av en allmän översyn både till följd av samhällsutvecklingen och de möjligheter tekniska framsteg skapar för en smidigare förvaltning. I syfte att underlätta den kommunala vardagen föreslås i denna lagmotion att två nya sätt för beslutsfattande införs i kommunallagen från och med den 1 januari 2017:

-        Beslutsfattande på distans vid fullmäktiges sammanträden

-        Elektroniskt beslutsfattande för övriga organ förutom fullmäktige

Till följd av kommunallagens systematik möjliggör lagändringarna att motsvarande beslutsfattande införs i kommunalförbundens verksamhet.

 

Beslutsfattande på distans

Utövandet av det kommunala uppdraget som ledamot i fullmäktige och i ett kommunalförbunds motsvarande högsta organ påverkas ofta av ledamotens personliga situation. Särskilt geografiska omständigheter gör därtill i vissa fall deltagandet i ovan nämnda organs sammanträden både tidsödande och dyra i förhållande till den effektiva mötestiden. Det kan även uppstå andra särskilda skäl som t.ex. sjukdom och vård av nära anhörig som förhindrar ett fysiskt deltagande i ett sammanträde. Det kan även uppstå situationer där ärenden ska behandlas i brådskande ordning och vars handläggning kan hanteras vid ett mycket kort sammanträde.

I denna lagmotion föreslås därför att ledamöter i fullmäktige inom kommun och kommunalförbund ska kunna delta på distans i organets sammanträden i den utsträckning kommunen eller kommunalförbundet bestämmer närmare i sin förvaltningsstadga. Det krävs bl.a. beslut om krav på hur många ledamöter som vid ett och samma sammanträde ska vara fysiskt närvarande samt vilka särskilda skäl en ledamot ska kunna åberopa för ett deltagande genom elektronisk uppkoppling. För att säkerställa att ett sammanträde kan fortsätta trots el- och andra tillfälliga avbrott i kommunikationen med ledamöter som deltar på distans, bör två tredjedelar av de förtroendevalda vara fysiskt närvarande vid sammanträdet.

Ledamöter som deltar på distans ska enligt ändringen i kommunallagen således anses som både närvarande och beslutande. Ett grundläggande krav för denna nyordning är att samtliga ledamöter ska ges möjlighet att se och höra varandra på lika villkor genom ljud- och bildöverföring.

Möjligheten till deltagande på distans kan enbart gälla s.k. offentliga sammanträden. Handlägger organet ett eller flera sekretessbelagda ärenden medför kravet på stängda dörrar att samtliga närvarande förutsätts närvara fysiskt vid sammanträdet.

 

Elektroniskt beslutsfattande

I syfte att underlätta och samtidigt effektivera det kommunala beslutsfattandet, föreslås som en andra del i denna lagmotion att kommunala sektorn ges möjlighet att fatta beslut via nyttjande av datatekniska hjälpmedel (s.k. elektroniskt beslutsfattande) för samtliga beslutande organ utom fullmäktige. Av hänsyn till reglerna rörande offentliga sammanträden och därmed kravet på insyn och möjlighet till närvaro för allmänheten, gäller alltså nyordningen med s.k. elektroniskt beslutsfattande inte ett fullmäktige inom kommun eller kommunalförbund.

Inom den kommunala förvaltningen hanteras en stor mängd rutinartade ärenden som väl kan behandlas genom elektroniskt beslutsfattande. Kommunerna och kommunalförbunden föreslås själva besluta i vilken utsträckning och för vilka organ denna nya möjlighet utnyttjas. Lämpligast införs bestämmelser om nyordningen i förvaltningsstadgan. Eftersom elektroniskt beslutsfattande inte är öppet eller offentligt, är det inte möjligt att använda systemet ifall en kommunstyrelse eller nämnd håller ett offentligt sammanträde.

Ett ärende ska anses slutbehandlat när alla ledamöter i ett organ uttryckt sin åsikt inom den tid som reserverats för beslutsfattandet. Ett ärende ska dock behandlas vid ett sammanträde om en ledamot så önskar. Likaså överförs ärendet till behandling vid ett sammanträde om en ledamot antingen avstår från att uttrycka sin åsikt eller har ett avvikande förslag till beslut.

Vid behov ska även beslut från ett elektroniskt beslutsfattande kunna justeras elektroniskt eller före ett sammanträde. I annat fall justeras beslutet på normalt sätt vid ett sammanträde.

Kommunerna och kommunalförbunden ska även ges rätt att själva besluta om vilka tekniska hjälpmedel som används vid ett elektroniskt beslutsfattande. Ett grundkrav är dock att informationssystemen som används är slutna och förutsätter en egen personlig inloggning via ett allmänt datanät.

Till de delar denna lagmotion aktualiserar ett behov av kompletterande lagåtgärder, avser motionärerna att lägga fram en skild lagmotion till denna del.

 

        Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

L A N D S K A P S L AG

om ändring av Kommunallagen för Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut

fogas till kommunallagen (1997:73) nya 23 § 3 mom. och 41 § 2 mom. som följer:

23 §

Beslutförhet

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fullmäktige kan, på sätt som närmare bestäms i förvaltningsstadgan, besluta att andra organ än fullmäktige med icke offentliga sammanträden kan fatta beslut i ett slutet elektroniskt beslutsfattande. I kallelsen anges före vilken tidpunkt ett elektroniskt beslutsfattande kan ske. Ett ärende behandlas vid ett sammanträde om en ledamot så kräver eller annars avstår från att uttrycka sin åsikt inom den utsatta tidsfristen. Ett ärende kan vid behov förklaras omedelbart justerat. Justeringen kan ske elektroniskt vid elektroniskt beslutsfattande.

 

41 §

Sammanträden

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fullmäktige kan besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden  distans. I förvaltningsstadgan intas bestämmelser om i vilken utsträckning och med vilka tekniska hjälpmedel sådant deltagande får ske. Ledamöter som deltar på distans ska anses som närvarande och beslutande. Samtliga ledamöter ska kunna se och höra varandra samt delta på lika villkor. Deltagande på distans är dock inte tillåtet då fullmäktige beslutar att handläggningen av ett ärende inte ska vara offentlig.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 

 

 

Mariehamn den 6 april 2016

 

 

Harry Jansson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Roger Nordlund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund