Lagmotion 3/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ändras så att en tillfällig tjänsteman som innehaft sin tjänst mer än ett års tid övergår i ordinarie tjänsteförhållande.

 

Allmän motivering

 

Enligt 55 § tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland kan s.k. tillfälliga tjänstemän tillsättas. Tanken bakom regeln är naturligtvis att fråga skall vara om ett övergående behov av arbetskraft. Om behovet bedöms vara permanent ska en (ordinarie) tjänst inrättas. I praktiken har det emellertid visat sig att tillfälliga tjänstmän tillsätts för utförande av arbetsuppgifter som i praktiken är av permanent karaktär med förordnanden som förnyas år från år. Denna praxis tillämpas särskilt inom vården inom  ÅHS.

Förutom att det ovan beskrivna förfarandet leder till otrygghet för dem som berörs så måste det anses uppenbart att förfarandet även står i strid med lagens syfte.

Mot sagda bakgrund föreslår vi att en tillfällig tjänsteman som utan avbrott varit anställd under mer än ett års tid ska anses ha övergått i tjänst med grundlön.  Det kan nämligen inte vara rimligt att anse att ett tjänsteförhållande som pågått under längre tid än ett år är av tillfällig natur.

     

Detaljmotivering 

 

57a §. Av praktiska skäl föreslås att de nya bestämmelserna införs i en ny paragraf i lagens 12 kap., där tillfälliga tjänstemäns rättigheter regleras. För att en tillfällig tjänsteman skall övergå i tjänst krävs enligt förslaget att anställningen som  tjänsteman varat under mer än ett års tid utan avbrott. Den som t.ex. anställts som tillfällig tjänsteman 1.9.2016 övergår i tjänst 1.9.2017, om han eller hon då fortfarande är anställd och om anställningen pågått utan avbrott. Som avbrott räknas inte semester eller annan tjänstledighet och inte heller byte av tjänst (oavsett art) inom landskapsförvaltningen, förutsatt att bytet inte lett till något avbrott i tjänsteutövningen.     

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

Landskapslag

om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland en ny 57a §, som följer:

 

 

57 a §

  En tillfällig tjänsteman som utan avbrott varit anställd under mer än ett års tid övergår utan vidare åtgärder i tjänst, med de rättigheter och skyldigheter som tillkommer en ordinarie tjänsteman med grundlön.    

-----------------------------------------------------------------------------------Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Tjänstgöringstid som hänför sig till år 2018 skall beaktas, när det gäller att fastställa om en tillfällig tjänsteman varit anställd utan avbrott under mer än ett års tid.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 6 juni 2018

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund