Lagmotion 4/2005-2006

Tillhör ärendet: Ändring av lagtingsordningen
Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2006-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av lagtingsordningen

 

 

Lagmotionen har till syfte att skapa regler för hur lagtingets talman och vicetalman kan skiljas från sitt uppdrag under pågående arbetsår.

     De lagtings- och arbetsordningar som utgör grunden för lagtingets verksamhet saknar bestämmelser om hur lagtinget skall förfara i en situation där en talman eller vicetalman under pågående arbetsår konstateras att ha förverkat lagtingets förtroende, dvs. att en majoritet av parlamentets ledamöter inte längre finner vederbörande lämplig att  inneha uppdraget. En sådan situation kan uppstå till följd av en rad olika skäl där lagtinget utgående från gällande  stadganden skulle vara oförmöget att agera.

     Lagtingets presidium bestående av talman och två vicetalmän har en ytterst central roll både i lagtingsarbetet och värnandet av självstyrelsens värden. Detta ansvar är även intimt förknippat med relationerna till den sittande landskapsregeringen och i synnerhet lantrådet. Utgående från gällande bestämmelser kunde lagtinget inte agera heller i en situation där talmannen uppenbart obstruerar självstyrelsens externa arbete och därmed försvårar landskapsregeringens arbete.

     Talmännens speciella ställning inom lagtinget motiverar att det ställs särskilda krav på förfarandet vid förslag om skiljande från uppdraget. Vi anser att minst 16 av lagtingets ledamöter skall stå bakom ett yrkande om misstroende och att lagtingets beslut skall biträdas av minst 16 röster. För att säkerställa att ett förslag om skiljande från uppdrag underkastas vederbörlig prövning, föreslås att lagutskottet skall bereda ärendet. Valet av utskott sammanhänger med att lagutskottet redan har till uppgift att reda ut meningsskiljaktigheter mellan lagtinget och talmannen i enlighet med LO § 35.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG OM ÄNDRING AV LAGTINGSORDNINGEN FÖR LANDSKAPET ÅLAND

 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 55 §  lagtingsordningen för landskapet Åland föreskriver, 

ändras 20 § 4 mom., 35 § 2 mom. och 60 § 3 mom. lagtingsordningen den 2 februari 1972 för landskapet Åland (1972:11), av dessa lagrum 35 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1994/55 och 60 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2003/52, samt

fogas till 27 § ett  nytt 3 mom. som följer,

 

 

20 §

-------------------------------------------------------------------------------

Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret, befrias eller avgår han eller hon från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas.

 

27 §

-------------------------------------------------------------------------------

Förslag om att lagtinget skall förklara att talmannen eller en vicetalman saknar lagtingets förtroende skall vara undertecknat av minst 16 ledamöter och handläggs i den ordning 35 § stadgar.

 

35 §

-------------------------------------------------------------------------------

På lagutskottet ankommer även att skilja mellan lagtinget och dess talman, då talmannen vägrat uppta väckt fråga eller framställa omröstningsförslag eller då lagtinget i något annat fall inte åtnöjts med talmannens förfarande. Väcks förslag om att lagtinget i enlighet med 27 § skall förklara att talmannen eller en vicetalman saknar lagtingets förtroende, ankommer det på lagutskottet att bereda förslaget. Utskottet granskar [landskapsregeringens] berättelse och framställer därav påkallade förslag, om lagtinget enligt 51 § 3 mom. beslutat hänskjuta ärendet till utskott.

 

60 §

-------------------------------------------------------------------------------

Utan hinder av vad i 2 mom. är sagt krävs för godkännande av förslag som framläggs enligt bestämmelserna i 64a-64c §§ att förslaget erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. För godkännande av i 27 § 3 mom. och 64d § avsett yrkande om misstroende krävs minst 16 röster. I detta moment avsedda beslut skall fattas genom öppen omröstning.

 

 

 

Mariehamn den 31 maj 2006

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

Danne Sundman                                                    Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström                                                      Ronald Boman