Lagmotion 4/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

 

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att till fastighetsskattelagen (1993:15) för landskapet Åland fogas en ny 2 a § enligt vilken skatt inte skall uppbäras för en fastighet tillhörig annan mark än tomtmark till den del sådan mark överstiger en hektar.

 

Motivering

 

Tidigare i år lämnade landskapsregeringen ett förslag till lagtinget om temporär ändring av fastighetsskattelagen med innebörd att en fastighetsägare på ansökan skulle kunna befrias från skyldighet att för åren 2018 och 2019 betala fastighetsskatt för annan mark än tomtmark till den del den marken utgjorde mer än en hektar av respektive fastighets areal (lagförslag nr 11/2017-2018).

Orsaken till förslaget om ändring av fastighetsskattelagen var den omständigheten att mark av impedimentkaraktär som inte tillhör ett gårdsbruk betraktas som potentiell byggnadsmark och därför beskattas, vilket inte är fallet i fråga om motsvarande mark som tillhör ett gårdsbruk, ett förhållande som enligt landskapsregeringens mening innebär en oskälig åtskillnad mellan markområden som är av likartad karaktär.

Emellertid konstaterade högsta domstolen att den öppna fullmakt avseende ansökningar om skattebefrielse som kommunerna enligt lagförslaget skulle erhålla, kunde leda till godtycke. På den grunden ansåg domstolen att lagförslaget stod i konflikt med grundlagen. Republikens president delade denna uppfattning och förordnade att lagen skulle förfalla.

Vi delar i sak landskapsregeringens åsikt att de nuvarande skattereglerna i vissa fall kan leda till oskälig beskattning av enskilda fastighetsägare. För undvikande av godtycke föreslår vi dock att befrielse från betalning av skatt inte skall vara beroende av respektive kommuns bedömning. I stället föreslår vi att skattebefrielsen avseende annan mark än tomtmark skall följa direkt av lag. Liksom landskapsregeringen anser vi att befrielsen skall gälla enbart den del av marken som överstiger en hektar.

Avvikande från landskapsregeringen anser vi att det inte finns något skäl att göra lagändringen temporär. Om lagen blir permanent finns det gott om tid för landskapsregeringen att överväga huruvida de nu uppdagade förhållandet ger anledning till även andra ändringar av fastighetsskattelagstiftningen.

Fastighetsskatten för år 2018 har redan debiterats och uppbärs inom kort. Mot den bakgrunden föreslår vi att lagen erhåller retroaktiv tillämpning, såtillvida att skatt som uppburits i strid med bestämmelserna i denna lag på respektive kommuns eget initiativ skall återbetalas till de skattskyldiga. Retroaktiv skattelagstiftning torde inte stå i konflikt med grundlagens bestämmelser, när fråga är om lindring av beskattningen.     

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut fogas till fastighetsskattelagen (1993:15) för landskapet Åland en ny 2a §, som följer:

 

2a §

Befrielse i vissa fall från fastighetsskatt

    Fastighetsskatt uppbärs inte för en fastighet tillhörig mark som inte betraktas som tomtmark, till den del sådan mark överstiger en hektar. Med tomtmark avses ett markområde som enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland utgör tomt.

-----------------------------------------

 

     Denna lag träder i kraft den    och tillämpas första gången i fråga om fastighetsskatt som uppbärs för skatteåret 2018. Skatt som uppburits i strid med lagen återbetalas på respektive kommuns eget initiativ till den skattskyldige.

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2018

 

 

Bert Häggblom        

 

 

Lars Häggblom     

 

 

Fredrik Fredlund

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

Stephan Toivonen

 

 

Runar Karlsson

Veronica Thörnroos