Lagmotion 5/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 5/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2005-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till blankettlagstiftning om likabehandling

 

 

Skälen för lagmotionen

Lagstiftning om likabehandling saknas på de områden i samhället där lagtinget har lagstiftningsbehörighet. På de områden där rikslagstiftningen gäller även på Åland och i de fall där landskapsmyndigheter eller kommunala myndigheter på Åland sköter uppgifter som ankommer på riks-myndigheterna gäller lagen om likabehandling fr.o.m. 1.2.2004.

     Detta förhållande försätter den åländska befolkningen i en sämre ställning än vad fallet vore utan självstyrelse för Åland. Självstyrelsen motverkar därmed sitt syfte och så kan man inte ha det.

     Bl.a. EU-kommissionen har påtalat bristen i landskapslagstiftningen och EG-domstolen har avkunnat en fällande dom mot Finland för det.

 

Syftet med lagmotionen

Lagmotionen har två syften:

-        att skapa en landskapslagstiftning för att främja och trygga likabehandling, att motverka diskriminering och att stärka rättsskyddet för dem som utsätts för diskriminering och

-        att genomföra EU-rådets två direktiv på området; det ena inom arbetslivet och det andra om tillgång till samhällsservice oberoende av etniskt ursprung.

 

Medel

Vi föreslår att lagmotionens syften förverkligas på så vis att rikslagen om likabehandling (FFS 21/2004) antas och tillämpas i landskapet som en blankettlag. Förfarandet överensstämmer med den nuvarande landskapsregeringens handlingsprogram.

     Lagen om likabehandling stiftades utgående från regeringens proposition nr 44/2003 vilken i sin tur baserar sig på Rådets ovannämnda direktiv 2000/43/EG och 2000/78/EG. Detta material tjänar tillsammans med arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande (AjUB 7/2003 rd) som källa till inspiration för landskapslagstiftningen samt för dess tolkning och tillämpning.

     Blankettlagtekniken följer invanda principer i landskapslagstiftningen. Behörighetskonflikter undviker man genom förfarandet i lagförslagets 4 §. Åtgärder för att få till stånd en överenskommelseförordning bör inledas prompt för att medborgarna skall få tillgång till rättsskydd även i praktiken. Rättsskyddet bör vara effektivt och lätt att hantera eftersom det skall trygga respekten för en grundläggande mänsklig rättighet. Nivån på rättsskyddet bör inte variera beroende på lagstiftningsbehörigheten.

     Lagförslaget har långtgående administrativa och jämställdhetsmässiga verkningar eftersom det är syftet med lagstiftningen. Befintlig personal i landskapsförvaltningen, den kommunala förvaltningen och statsförvaltningen klarar av att sköta de föreslagna uppgifterna. De ekonomiska verkningarna blir beroende av hur överenskommelseförordningen utformas. Man bör utgå ifrån att den service statsförvaltningen ge, inte skall kosta. Behovet av information och fortbildning blir omfattande, men de aktiviteterna behöver inte heller kosta ifall de sköts med befintliga resurser.

     Detta lagförslag kompletteras av en lagmotion med förslag till ändring av 13 § 1 mom. tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987). Därmed införs ett diskrimineringsförbud som korresponderar med lagen om likabehandling. De två lagmotionerna bör behandlas i ett sammanhang.

 

Ikraftträdandet bör ske så fort som möjligt. Det samma gäller för överenskommelseförordningen enligt 4 §.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

LANDSKAPSLAG

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om likabehandling

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §. Tillämpning i landskapet av lagen om likabehandling

     Lagen den 20 januari 2004 om likabehandling (FFS 21/2004) skall, utöver vad som anges i dess 4 § 3 mom., tillämpas i landskapet med de avvikelser som följer av denna lag.

     Lagen om likabehandling tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft, förutom 11 – 15 §, vilka börjar tillämpas vid den tidpunkt som följer av tillämpningen av 4 § i denna lag.

     Ändring av lagen om likabehandling skall gälla från det ändringen träder i kraft om inte annat följer av denna lag.

 

2 §. Definition av myndighet

     Med myndighet i denna lag avses landskapets myndigheter, kommunala myndigheter, landskapets affärsverk, offentligrättsliga föreningar samt enskilda när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

 

3 §. Avvikelser från lagen om likabehandling

     Föreskrifterna i lagen om likabehandling tillämpas enligt denna lag med följande avvikelser:

1.      2 § 2 mom. 3 punkten tillämpas när det är fråga om civiltjänst,

2.      i 4 § 2 mom. avsedda rekommendationer om innehållet i likabehandlingsplaner utfärdas av landskapsregeringen och

3.      hänvisningen i 6 § till lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män avser landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (27/1989).

 

4 §. Överföring av vissa förvaltningsuppgifter

     Föreskrifterna i 11 § lagen om likabehandling avseende tillsyn, 12 § avseende anvisningar, råd, rekommendationer och förlikning, 13 § avseende diskrimineringsnämndens uppgifter, 14 § avseende begäran om utlåtande och 15 § avseende förande av ärenden till diskrimineringsnämnden tillämpas från och med det att en förordning om handhavande i landskapet av nämnda uppgifter av riksmyndighet med stöd av 32 § självstyrelselagen för Åland (71/1991) utfärdats och trätt i kraft (överenskommelseförordning).

 

5 §. Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den                                200  .

     Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter och överföring av förvaltningsuppgifter enligt 4 § får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2005

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson