Lagmotion 5/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

LAGMOTION nr 5/2010-2011

 

Datum

 

Ltl Åke Mattsson 

2011-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av tobakslagen för landskapet Åland 

 

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att tobaksprodukter inte får säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år. Den som inte fyllt 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter. För butiksanställda föreslås en åldersgräns på 18 år för att få sälja tobak, om ingen äldre försäljare är närvarande. För att minska utsattheten för passiv rökning föreslås skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar. I bostadsbolag och bostadsrättsföreningar allmänna utrymmen utökas rökförbudet och de föreslås även få mandat att förbjuda rökning på vissa gemensamma utomhusområden. För brott vid försäljning av tobak föreslås en straffskärpning från tidigare enbart böter till böter eller fängelse i högst sex månader. Som straffbart brott vid försäljning av tobak föreskrivs försäljning, förmedling eller annan överlåtelse mot ersättning av tobaksprodukter till en person som inte har fyllt 18 år Bestämmelsernas primära avsikt är att verka förebyggande.

     Tobak är ett kraftigt beroendeframkallande ämne med många negativa effekter för hälsan Avsikten med motionen är att allt flera unga skall ha en uppväxt fri både från andras och egen användning av tobak och att allt fler i vuxen ålder helt avstå från tobak.

 

 

    

__________________

 


 

INNEHÅLL

Allmän motivering. 3

1. Gällande lagstiftning. 3

Utblick. 3

1.1 Utblick EU. 3

1.2. WHO. 4

1.3 Utblick Finland. 5

Behov av ny lagstiftning. 6

Överväganden. 6

Motionärens förslag. 7

Begränsning vid försäljning och innehav för personer under 18 år 7

Utökat rökförbud. 8

Konsekvenser 9

Ekonomiska konsekvenser 9

Konsekvenser för miljön. 9

Konsekvenser för hälsan. 9

Konsekvenser för jämställdhet 10

Detaljmotivering. 10

Förslag. 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen. 12

 


 

 

Allmän motivering

 

 

1. Gällande lagstiftning

 

I tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, nedan kallad tobakslagen, finns bestämmelser ägnade att begränsa det för hälsan skadliga nyttjandet av tobaksprodukter och samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar produkterna.

     I landskapet är tobaksrökning för närvarande förbjuden:
- i utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn, för idrottsverksamhet samt för hälso- och sjukvård,
- på utomhusområden som främst är avsedda för personer som inte fyllt 18 år och som hör till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn, - i allmänna kommunikationsmedel samt i utrymmen som står till förfogande för resande med allmänna kommunikationsmedel, - i allmänna utrymmen hos myndigheter, ämbetsverk och andra offentliga inrättningar, - i arbetsrum som är avsedda för regelbunden kundkontakt och i arbetsrum där två eller flera arbetstagare brukar vistas, - tobaksrökning är förbjuden i utrymmen där det anordnas en offentlig nöjestillställning eller en allmän sammankomst, - samt i restaurang och annat serveringsutrymme där servering i förvärvssyfte sker av mat eller förfriskningar, utom när sådan servering sker utomhus.                     

     Rökrum får inte inrättas i anslutning till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet, annan verksamhet för barn samt Reklam för tobaksprodukter i regel förbjudet i landskapet.  Snus får inte säljas kommersiellt i landskapet och tobaksprodukter får inte säljas till personer under 18 år.

     Dessutom tillämpas i enlighet med tobakslagen även bestämmelserna om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter enligt EG:s direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 ”om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror”. Påföljden vid brott mot tobakslagen är böter

 

Vid brott mot tobakslagen kan endast böter utdömas, åtal får inte väckas för ett brott som avses rökningsförseelse om inte innehavaren av utrymmet som berörs anmält brottet till åtal. Angående övriga brott i tobakslagen får åtal väckas bara i de fall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anmält brotten till åtal

 

Utblick

 

1.1 Utblick EU

 

Befolkningen i EU blir allt mer medvetna om farorna med tobak och accepterar därför i allt större utsträckning lagar som begränsar försäljning av tobaksprodukter och exponering för tobaksrök.

I EU är tobak är den största enskilda orsaken till dödsfall som hade kunnat undvikas. EU har utsett kampen mot rökning till en av sina högsta prioriteter inom folkhälsan.. EU har som ambition att hindra folk från att börja röka eller hjälpa dem att sluta. Man försöker också skydda folk från passiv rökning och begränsa tobaksreklamen, samt förhindra införsel av nya tobakspreparat på marknaden. Lagstiftning, stöd till antirökprojekt och informationskampanjer är de viktigaste inslagen i EU:s övergripande arbete mot rökning. EU har fört in detta arbete i en rad andra EU-frågor, t.ex. beskattning och jordbrukspolitik

Trots avsevärda framsteg är antalet rökare fortfarande stort omkring en tredjedel av EU:s befolkning röker och hälsoeffekterna är sorgliga. Varje år dör omkring 650 000 personer av orsaker som hänger samman med rökning. Nästan hälften av dem som dör är mellan 35 och 69 år, dvs. långt under den genomsnittliga förväntade livslängden.

     En av två vanerökare dör av sin rökning, men rökning är även livshotande för icke-rökare.

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG

 

Direktivet föreskriver om den högsta tillåtna halten av tjära, nikotin och kolmonoxid i cigaretter, de varningstexter och andra uppgifter som skall finnas, storleken på förpackningar med tobaksvaror samt andra åtgärder avseende ingredienser i och beskrivning av tobaksvaror, med utgångspunkt i en hög hälsoskyddsnivå.

     Redan år 2001 fastställde man i EU genom rådets direktiv att, rökning är mycket beroendeframkallande, rökare dör i förtid, rökning under graviditeten skadar fostret, rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke och orsakar dödlig lungcancer, rökning får hyn att åldras kan skada sperman och minskar fruktsamheten. Samt vara orsakar impotens som är ungefär 85 procent vanligare hos manliga rökare jämfört med icke-rökare

     Tobaksrök innehåller förutom nikotin cirka 3000- 4500 olika kemikalier varav en mängd anses cancerframkallande, några exempel på sådana ämnen är: Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte.

Föreskrifterna i rådets direktiv 2001/37/EG blev implementeradei landskpaet från september 2003 förutom reglerna om snusförsäljning.

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG

 

Direktivet gäller tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror.

 

Nya direktiv under överväganden

 

Kommissionen överväger att under 2012 lägga fram ett förslag till översyn av direktivet om tobaksvaror från 2001. Efter det offentliga samrådet som inleddes i fjol och bedömningen av de olika alternativens konsekvenser vill kommissionen stärka direktivet för att anpassa det till EU:s internationella åtaganden mot tobak, den senaste utvecklingen på tobaksmarknaden och vetenskapens framsteg. Kommissionen funderar bl.a. på att lagstifta om nya rökfria tobaks- och nikotinprodukter, informera konsumenterna bättre, t.ex. med större tvåsidiga varningsbilder, standardiserade förpackningar och information om skadliga ämnen,  reglera ingredienserna i tobaksvaror, särskilt dem som gör tobaksvarorna attraktivare och mer beroendeframkallande och som särskilt tilltalar unga, t.ex. vanilj- eller fruktarom samt se över reglerna om försäljning av tobaksvaror.

 

1.2. WHO

 

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll upprättades i Genève den 21 maj 2003. Konventionen innehåller 38 artiklar med förslag och ställningstagande mot tobak. I konventionens artikel 3 anges följande:

”Målet för denna konvention och dess protokoll är att skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök, genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av

tobakskontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponeringen för tobaksrök”

     Enligt artikel 8, samma konvention, har landskapet som part åtagit sig att besluta om och genomföra effektiva lagstiftnings-, exekutiva, administrativa och/eller andra åtgärder som ger skydd mot exponering för tobaksrök på arbetsplatser inomhus, i allmänna transportmedel, på offentliga platser inomhus och i förekommande fall andra offentliga platser.

     I artikel 16 i konventionen anges bland annat att varje part skall besluta om och genomföra effektiva lagstiftnings-, exekutiva, administrativa eller andra åtgärder på lämplig myndighetsnivå för att förbjuda försäljning av tobaksvaror till personer som inte uppnått den ålder som följer av inhemsk rätt eller bestämts i nationell lagstiftning, eller högst 18 år.Varje part skall bemöda sig om att förbjuda försäljning av lösa cigaretter eller cigaretter i små förpackningar, vilket ökar dessa produkters tillgänglighet för minderåriga. För att få bättre effekt bör åtgärder genomföras i kombination med andra bestämmelser i denna konvention för att förhindra försäljning av tobaksvaror till minderåriga. Varje part bör, i förekommande fall, besluta om och genomföra effektiva lagstiftnings-, exekutiva, administrativa eller andra åtgärder för att förbjuda att tobaksvaror säljs av personer som inte uppnått den ålder som följer av inhemsk rätt eller bestämts i nationell lagstiftning, eller 18 år.

     I artikel 13 i konventionen framhåller man medlemsstaternas rätt att i enlighet med fördraget bibehålla eller anta strängare bestämmelser rörande tillverkning, import, försäljning och konsumtion av tobaksvaror, om de anser sådana bestämmelser är nödvändiga för att skydda folkhälsan, så vitt bestämmelserna inte strider mot bestämmelserna i detta direktiv.

     I december 2004 behandlade och godkände lagtinget ramkonventionen om tobakskontroll. I utlåtandet från social- och miljöutskottet angavs följande: ”Under beredningen har utskottet diskuterat frågan om överlåtelse av tobaksprodukter till minderåriga och minderårigas innehav av tobaksprodukter. Utskottet finner att motsvarande lagstiftning om minderåriga när det gäller alkohol är betydligt strängare.”. Enligt utskottet borde åtgärder för att minska tobaksbruket bland minderåriga prioriteras.

 

1.3 Utblick Finland

 

Finland är nu en föregångare i Europa då det gäller att begränsa försäljning och bruk tobaksprodukter. En omfattande revidering av landets hela tobakslagstiftning har genomförts och är i kraft sedan 01.10.2010. Syftet med lagen är att ”användningen av tobaksprodukter, som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende, ska upphöra”. Landet var därmed först med en lagstiftning som har som mål att allt bruk av tobak skall upphöra. För att nå det målet krävs framför allt åtgärder som skyddar barn och ungdomar från att börja röka men även att nuvarande rökare påverkas att minska sin rökning för att helt upphöra med den.

     Förändringen i rikets lagen innebär i huvudsak att tobaksprodukter inte får säljas eller på annat sätt överlåtas till personer som inte har fyllt 18 år. Dessutom är import och innehav av tobaksprodukter och rökdon förbjudet för personer under 18 år. För försäljare av tobaksprodukter krävs en åldersgräns på 18 år. Förbudet mot rökning utvidgades för platser som används av barn och unga, bostadsfastigheters gemensamma lokaler, evenemang utomhus och i hotellrum. Import, försäljning och annan överlåtelse av tobak som är avsedd för oralt bruk är förbjudet, men för personligt bruk får man ännu importera en begränsad mängd snus som resgods. Förbud att ha tobaksprodukter synliga och begränsningarna av rökning i hotellrum infördes med en övergångstid på två år. Försäljning av tobak från automat förbjuds med en övergångstid på fyra år. Läkemedelslagen ändrades så att nikotinpreparat utöver i affärer, kiosker och servicestationer nu även får säljas i förplägnadsrörelser.

     Straffskalan för brott vid försäljning av tobaktill barn höjdes från böter till böter eller fängelse i högst sex månader

     I propositionen till riksdagen föreslogs förbud mot rökning i alla kommunikationsmedel med barn närvarande, även i privatbilar. Det ströks i behandlingen efter att grundlagsutskottet bedömt att det krävs att lagen tas i grundlagsordning för att lagstifta om ett förbud mot rökning i privata bilar även i barns närvaro. Att myndigheterna ingriper i en sådan aktivitet inkräktar på ett mycket påtagligt sätt på privatlivets område menade grundlagsutskottet. Eventuella inspektioner i privata bilar skulle inte längre stå i rätt proportion till syftet med åtgärden. Grundlagsutskottet ansåg att syftet med bestämmelsen kan tillgodoses med lindrigare metoder än lagstiftning såsom t.ex. hälsoupplysning och attitydfostran.

 

Behov av ny lagstiftning

 

Överväganden

 

Hälsa i skolan är en riksomfattande studie med ca100 frågor om elevernas hälsa och hälsovanor. Den senaste rapporten från 2009 visar att på Åland var andelen dagligrökare i åk 8 och 9 för pojkar 11 procent och för flickor 8 procent. I yrkesskolorna var andelen flickorna som röker dagligen 40 procent. Det var 20 ggr större jämfört med lyceets flickor där bara 2 procent rökte dagligen. Andelen dagligrökare bland pojkarna i yrkesskolorna var 36 procent mot lyceets 3 procent.

     De åländska ungdomarna i grundskolan och lyceet rökte mindre än motsvarande ungdomar i riket. I yrkesskolorna var andelen i stort samma som i riket i övrigt.

     Varje år genereras fortfarande en stor kull nya rökare på Åland vilket innebär att man inte har lyckats minska barns och ungas rökning tillräckligt genom upplysning, hälsofostran och nuvarande tobakslags begränsningar.

     Medparten av de som är fast i ett nikotinberoende börjar röka före 18 års ålder De flesta i redan årskurs 6–9. Ju tidigare debut desto större risk till fortsatt experimenterande, ett experimenterande som efter några veckor leder till nikotinberoende som kan vara hela livet.

     Sannolikheten att de och andra rökare skulle förblivit tobaksfria hela livet hade varit stor om de avstått från tobaksprodukter i ungdomen.

För få framgång behövs ny lagstiftning men även vuxnas angagemang. Föräldrar kan och ska påverka sina ungdomar att inte använda tobak. Skolan är en viktig arena och bör ha ett väl förankrat arbete mot tobak. Flera studier visar att unga människor vill ha tydliga vuxna omkring sig – och att föräldrar, skola och samhälle ska ha samma regler.

     Professor Jörgen Engel i Göteborg, från kretsen kring nobelpristagaren Arvid Karlsson, har i sin biomedicinska beroendeforskning om dopamin påvisat att nikotin "bygger om" belöningssystemet så att unga rökare och snusare blir mera sårbara och mottagliga för andra droger och även har svårare att sluta. I vilken mån förändringen kan återställas och normaliseras vet man inte. I och med att belöningssystemet förändras kan personligheten ändras och bli "sensationssökande, impulsiv, risktagande, upprorisk. Tidig nikotindebut är en indikator på en högriskpersonlighet. Prognosen för ett barn med tidig nikotindebut är påtagligt sämre vad beträffar framtida missbruk och kriminalitet.

    

     I Norge visar flera förebyggande projekt att om andelen tobaksrökare kan minskas på en skola, så minskar risken för att de senare börjar använda narkotika ännu mera. Ett annat känt faktum är att majoriteten av alkoholisterna är storrökare. Omkring 90% av alkoholisterna röker.

Om nikotinanvändningen minskar, såväl rökning som snus, kan många antagligen räddas från alla former av framtida missbruk.

     Det är därför viktigt med effektiva åtgärder för att förhindra att barn och unga börjar röka och att tobaksrökning begränsas i deras uppväxtmiljö. Tydlig lagstiftning som norm kan vara till stor hjälp vid genomförande av åtgärder och planer. Lagen kan i detta sammanhang vara till stort stöd för alla föräldrar och framför allt till de med eget bruk eller missbruk. Målet är att de unga ska skjuta upp tobaksdebuten till vuxen ålder för att sedan helt ge upp tanken på att börja röka.

 

Motionärens förslag

 

Nu då gällande lag har fyllt sitt syfte, tobaksfria miljöer har införts och antalet rökare har minskat bör man gå vidare och skapa nya regler för att begränsa ungdomars tillgång till tobak och även utvidga förbudet mot rökning så att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök dessutom behövs straffskärpning.

     Lagförslaget har normskapande betydelse och är också ägnat att fästa medborgarnas och då särskilt föräldrars uppmärksamhet på varför det ska vara förbjudet att överlåta tobak till barn.

 

Begränsning vid försäljning och innehav för personer under 18 år

 

På grund av tobaksprodukternas exceptionella farliga och beroendeskapande egenskaper finns det starka skäl att skydda barn mot att börja använda dessa produkter. Det föreslås i 2 §. att tobaksprodukter inte får säljas, eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år. I gällande lag har barns tillgång till tobaksprodukter begränsats närmast i fråga om försäljning i näringsverksamhet. Enligt förslaget ska försäljning eller annan överlåtelse av tobak till personer under 18 år förbjudas även i övriga fall I princip är det samma regler som för alkohol för personer under 18 år i alkohollagen. Hälsopolitiskt har det ingen betydelse, om barnen får tobaksprodukter i affären eller av privatpersoner. I vissa fall uppvisar en privatperson som säljer eller förmedlar förbjudna produkter till barn genom sin handling större skuld än en försäljare i en affär, som kan sälja en produkt till ett barn av oaktsamhet.

     Även den som på beställning skaffar en tobaksprodukt för någon annans räkning och överlåter den till sin uppdragsgivare utan ersättning gör sig enligt lagförslaget skyldig till förmedling av tobaksprodukter, en handling som bör vara straffbelagd. Anskaffningen ska då föregås av en begäran eller ett uppdrag.

     Även om det blir svårt att övervaka varuutbytet mellan enskilda, kan en utvidgning av kriminaliseringen inverka förebyggande. Samhället kan med stöd av bestämmelsen ingripa effektivare i förmedling av tobak men avsikten är främst att stärka normen att tobak inte hör hemma i barns liv.

     Det föreslås vidare i 2 §. i tobakslagen en bestämmelse enligt vilken personer som säljer tobaksprodukter ska ha fyllt 18 år. En person som inte har fyllt 18 år ska få sälja tobaksprodukter endast under övervakning av en person som har fyllt 18 år. Motsvarande bestämmelse om minimiåldern finns för försäljare av alkoholdrycker.

     Överlåtelse av tobaksprodukter utan ersättning som inte gjorts på uppdrag eller begäran avses däremot inte vara belagt med straff enligt förslaget, Det har i och för sig ingen betydelse om de som börjar röka får tobaks produkter genom att köpa dem eller gratis men då det i praktiken köps och säljs samt begärs och bjuds tobaksprodukter även bland unga är det så gott som omöjligt att övervaka utbytet av tobaksprodukter i kompiskretsen. Man kan också fråga sig om man kan klandra en rökande sjuttonåring som bjuder en cigarett till en lika gammal rökande klasskamrat. Det föreslås ändå att överlåtelse och förmedling av tobaksprodukter skall vara förbjudet i lag. På samma sätt ska även förslaget om kriminalisering av innehav av tobaksprodukter bedömas. För det första är kriminalisering som bara riktar sig mot barn att anse som exceptionellt. Ännu mera exceptionellt är det att det rättsobjekt som kriminaliseringen skyddar är hälsan och välfärden för det barn som är föremålet för hotet om eventuellt straff även om det att man börjar röka som ung kan leda till mycket skadliga följder med tiden. Många barn innehar dagligen tobaksprodukter, varför införande av straffbestämmelse inte åtminstone till en början kan antas verka på det sätt som avses. Innehav av en tobaksprodukt innebär inte heller alltid användning av den eller att man ens har för avsikt att använda den. Därför föreslås det inte att innehav av tobaksprodukter ska skall beläggas med straff, förbudet ska inte övervakas av polisen, men finnas tillsammans med förbudet om överlåtelse utan ersättning som ett stöd i lagen för föräldrar, handledare i t ex skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar. 

     Det är otillfredsställande att endast böter kan utdömas för brott mot nu gällande tobakslagstiftning. De som dör i sjukdomar orsakade av rökning har nästan utan undantag börjat röka som underåriga och de förlorar i genomsnitt 20 år av sitt liv. Problemet är särskilt allvarligt, eftersom tobaksberoende i värsta fall kan uppstå efter några få cigaretter. Barn kan inte anses som tillräckligt mogna för att bedöma rökningens följder för sig själva, dvs. besluta om de börjar röka och svara för följderna av sin rökning. Det är de vuxna som är i barnens närmiljö som bär ett stort ansvar för att barnen inte ska börja röka. 
I den föreslagna 13b § höjs därför maximistraffet till sex månaders fängelse och brottsrubriken ändras samtidigt till brott vid försäljning av tobaksprodukter. Lindrigare fall ska fortfarande behandlas i strafforderförfarande och straffbarhet ska fortfarande förutsätta uppsåt.

     I gällande lagstiftning är det bara miljö och hälsomyndighet som har rätt att anmäla brott mot olaglig försäljning av tobaksprodukter till åtal. Det kan vara försvarligt endast för administrativa brott. Det föreslås att den typen av inskränkningar  inte ska begränsa åtalsrätten  för överträdelser där tobaksprodukter olagligen överlåts till personer under 18 år.


Utökat rökförbud

 

Rökfria livsmiljöer är ett effektivt sätt att skydda befolkningen mot ofrivillig exponering för tobaksrök, och minskar samtidigt rökningen och den allmänna acceptansen av rökning. En rökfri livsmiljö hjälper även dem som slutat röka att hålla fast vid sitt beslut. I lagförslaget införs nya rökförbud för sådana områden och sådana situationer där tobaksrök kan skada eller äventyra utomståendes hälsa.

     Rökning föreslås enligt 4 § bli förbjuden under skyddstak, på läktare och vid andra offentliga tillställningar som anordnas på utomhusområden, där deltagarna vistas stillastående eller stillasittande. till exempel i samband med idrottstävlingar, matcher, filmförevisningar och teater- och operauppföranden. Rökning på dessa tillställningar kan utsätta andra åskådare till och med betydande exponering för tobaksrök, eftersom de kan bli att vistas långa tider på samma ställe

I syfte att ytterligare öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte röker föreslås förbud för rökning i gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostadsaktiebolags eller andra bostadssammanslutningars bostadsfastigheter. Med bostadssamfunds gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler avses till exempel trappuppgångar och utrymmen som används av invånarna gemensamt, såsom vindsutrymmen, cykelkällare, andra förvaringsutrymmen, klubbrum, bastuutrymmen och tvättstugor.

Ytterligare föreslås att ett bostadsaktiebolag eller en annan bostadssammanslutning får mandat att förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden i närheten av byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma balkonger som innehas av bolaget eller sammanslutningen.

Konsekvenser

 

Ekonomiska konsekvenser

 

Förslaget rör åtgärder ägnade att minska tobaksanvändning. En minskad användning bedöms få positiva samhällsekonomiska verkningar, genom att kostnaderna för till tobaksanvändning relaterad sjukfrånvaro och direkta sjukvårdskostnader minskar.. De totala kostnaderna för tobakssjukdomar för samhället är betydande och utgörs av bl.a. för tidig död, sjukvårdskostnader, frånvaro från arbetet och sjukpensioner.
Lagförslaget innebär inte några kända kostnader för samhället.

 

Konsekvenser för miljön

De föreslagna ändringarna i lagen kan ha betydande verkningar för trivseln i människors livsmiljöer och deras hälsa. Genom de föreslagna utvidgningarna av rökförbuden kan man ytterligare minska befolkningens exponering av tobaksrök. Rökförbuden i tobakslagen har inte några kända negativa verkningar för miljön

 

Konsekvenser för hälsan

 

Det centrala med de föreslagna ändringarna är att förbättra medborgarnas hälsa genom att ytterligare minska bruket av tobak. Det kommer att innebära cancer, hjärtsjukdomar, stroke, komplikationer i samband med graviditet och kroniska obstruktiva lungsjukdomar med flera alvarliga och dödliga sjukdomar minskar.

     Regelbundna rökare lever uppskattningsvis 2,5 till 10 år kortare än icke-rökare. Ungefär hälften av manliga rökare kommer dö av sjukdom associerad till rökning. Rökare har dubbelt så stor risk att insjukna i hjärtinfarkt och till exempel hälften av alla under 50-åringars hjärtinfarkter kunde ha hindrats genom att sluta röka.

     Ny forskning visar på fler samband mellan rökning och allvarlig sjukdom. Till exempel att rökning orsakar mer än en tredjedel av alla fall av den vanligaste och allvarligaste formen av ledgångsreumatism. Antalet fall av den svåra antikroppspositiva ledgångsreumatismen skulle, enligt ny forskning sjunka med drygt en tredjedel om ingen rökte. De som röker mycket löper även en kraftigt förhöjd risk för demens och även måttlig rökning kan påverka Orsaken till att tobaksrök orsakar demens är dels att rökning hämmar flödet i hjärnans blodkärl och dels av oxidativ stress. Den nya forskningen tyder också på att exponering för tobaksrök nästan fördubblar risken för åldersrelaterad maculadegeneration – den vanligaste orsaken till synnedsättning i EU. Studier har visat att kemikalier i tobak har toxiska biverkningar på näthinnan Att sluta röka är det bästa kontrollerbara sättet att minska risken att få maculadegeneration.

     Kvinnor och barn är speciellt utsatta. Då en gravid kvinna röker, påverkar det fostret på många olika sätt. Barnet får mindre syre och näring och därför växer fostret sämre. Efter födseln blir barnet lättare sjukt, och har större sannolikhet att utveckla astma och allergier. Plötslig spädbarnsdöd är tre gånger vanligare hos barn vars mammor rökt under graviditeten. En dansk studie varnar dessutom för att om mödrar röker under graviditeten ökar risken för att deras barn senare får problem med missbruk av både legala och förbjudna preparat. Rökande kvinnor löper dubbelt så stor risk att dö i en krans- eller kärlsjukdom. Om rökning och p-pillerbruk kombineras ökar risken tiofalt för att kvinnan ska dö i hjärtinfarkt eller hjärnblödning. Kvinnans hy blir lättare rynkig och gråaktig, de åldras mer i förtid av rökning än männen Menstruationsstörningar är vanligare och mensen upphör också tidigare. Rökningen ökar risken för ofrivillig barnlöshet. Efter klimakteriet ökas benskörheten på grund av rökning. Risk för cancer i livmoderhalsen ökar också med rökning.

     Desto mer och längre tid man röker, desto större blir sjukdomsrisken.

 

Passiv rökning

 

Larmrapporter om skadlig verkan av s.k. passiv rökning kom på åttiotalet. Forskare upptäckte då att risken för icke-rökare att få lungcancer var större för dem som var gifta med rökare än för dem som var gifta med icke-rökare

Vid passiv rökning är långtidseffekterna förhöjd risk för lungcancer, förhöjd risk för kranskärlsjukdomar, sämre andningsfunktion, kronisk bronkit, ofta återkommande luftvägsinfektioner hos barn, förhöjs risk för plötslig spädbarnsdöd, möjlig förhöjd risk för cancer i livmoderhalsen.      En jämförelse mellan luftföroreningarnas effekter (mutagenicitet/m³ eller relativ "farlighetsfaktor") visar följande: 

 

Landsbygdsluften under

2

Gatuluft i städer    

15

Rökigt rum     

600

Aktiv rökning   

30 000

 

Passiv rökning uppstår största delen (80%) av tobaksrökens s.k. sidoströmrök eller sidorök medan cigaretten brinner av sig själv mellan blossen. En del av den består av den rök som kommer ut när rökaren andas ut. Sidoröken uppstår vid en lägre temperatur än huvudröken och därför innehåller större mängder giftiga kemikalier än huvudröken, fastän rökens beståndsdelar i allmänhet späds ut ganska mycket i luften. Sidoröken innehåller tre gånger mer tjära och sju gånger mer nikotin än huvudröken. Sidoströmmen innehåller 100 gånger mera cancerframkallande nitrosaminer än huvudröken gör. Om en person röker en cigarett i ett rum av normal storlek utan vädring får en icke rökare som vistas i rummet under en timme i sig 10 % av den nikotin och tjärmängd som rökaren får i sig. Naturligtvis utsätter rökaren också sig själv för den sidorök som han själv producerar.

 

Konsekvenser för jämställdhet

 

Förslaget har inte några kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

 

Detaljmotivering

 

2§.  Enligt förslaget ska också annan försäljning eller överlåtande av tobaksprodukter mot ersättning till personer under 18 år än sådan som sker i näringsverksamhet vara förbjudet. Vid försäljning av en tobaksprodukt betalas normalt pengar, men även ett föremål eller en tjänst kan anses som ersättning.. Att köpa en tobaksprodukt i en affär och överlåta den till en underårig som begärt det ska vara straffbart som brott vid försäljning av tobak, även om förmedlaren inte får någon extra ersättning för detta. Annan överlåtelse av tobaksprodukter utan ersättning till personer under 18 år ska inte vara straffbart.

     Enligt förslaget ska en försäljare som inte har fyllt 18 år och som arbetar bakom disk i en kiosk eller på en servicestation kunna sälja tobaksprodukter om det finns en försäljare som har uppnått myndighetsåldern på plats. För underåriga försäljare finns annars risk för att de hamnar i en situation där de känner sig tvungna att sälja tobaksprodukter i strid med lagen. Kravet på att en försäljare som har fyllt 18 år ska övervaka försäljningen uppfylls dock inte, om övervakaren inte själv är närvarande vid försäljningstillfället eller om en omedelbar synkontakt till försäljningstillfället saknas, till exempel för att övervakaren sitter flera kassor bort.

 

2c §.För innehav av tobaksprodukter för en person som inte har fyllt 18 ska det inte påföras straff och förbudet ska inte heller övervakas av polisen. Förbuden finns till stöd för föräldrar, handledare i skolor och andra läroanstalter, församlingar, idrottsföreningar och ungdomsarbete som ska fatta beslut om att begränsa rökning bland barn och unga.

 

4§.  Nytt delmoment, rökförbudet ska även gälla läktare och under skyddstak som byggts för publiken, också om de är tillfälliga. Rökning ska också vara förbjuden vid andra offentliga tillställningar som anordnas på utomhusområden, där deltagarna eller åskådarna i anslutning till tillställningen vistas, till exempel i samband med idrottstävlingar, matcher, filmförevisningar och teater- och operauppföranden. Biljetter behöver inte ha sålts, att deltagarna vistas stillastående eller stillasittande på egna sitt- eller ståplatser betyder att de omfattas av paragrafens rökförbud. Den som ordnar tillställningen eller innehar utomhusområdet ska sätta upp anslag om rökförbud och ge t.ex. ordningsvakterna anvisningar om att ingripa om någon bryter mot förbudet.

I paragrafen föreslås ett nytt rökförbud i gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostadsaktiebolags eller andra bostadssammanslutningars bostads-fastigheter, här avses till exempel trappuppgångar och utrymmen som används av invånarna gemensamt, såsom vindsutrymmen, cykelkällare, andra förvaringsutrymmen, klubbrum, bastuutrymmen och tvättstugor

     Föreslås även ett nytt 2 mom. i syfte att möjliggöra för ett bostadsaktiebolag eller en annan bostadssammanslutning att själva besluta om förbud mot tobaksrökning på gemensamma utomhusområden i närheten av byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och i gemensamma lokaler, som innehas av bolaget eller sammanslutningen

 

4a §

Den som ordnar tillställningar enligt nya moment i 4§ i denna lagen får tillåta rökning i en del av det utrymme som är reserverat för tillställningen, om röken inte sprids till det utrymme där det är förbjudet att röka. Dessutom är det tillåtet att röka på andra platser utanför det egentliga publikområdet.

     Under förutsättning att tobaksrök inte kan sprida sig till de utrymmen där tobaksrökning är förbjuden kan innehavare enligt förslaget tillåta  tobaksrökning i ett för ändamålet reserverat rum eller i en del av lokalen eller utrymme.

 

13§ Delar av straffbestämmelserna i 13 § föreslås flyttade till 13b §, varvid paragrafens utformning kommit att förändras.

 

13b § I paragrafen som är ny föreskrivs om straffbara gärningar i strid med bestämmelserna om försäljning och överlåtelse av tobaksprodukter till personer under 18 år. Sådan överlåtelse av tobaksprodukter som görs mellan bekanta utan ersättning och som inte gjorts på uppdrag eller begäran omfattas inte av straffstadgandet. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Lindrigare fall ska fortfarande behandlas i strafforderförfarande.

Hotet om straff ska dessutom endast gälla uppsåtliga gärningar En försäljare som säljer en tobaksprodukt till ett barn som visar upp en skickligt förfalskad identitetshandling ska till exempel inte dömas för brott vid försäljning av tobaksprodukter

Förslag

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslås

 

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tobakslagen

I enlighet med lagtingets beslut

ändras 2 § 1 mom., 4a§, 13 § 1 mom. tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, 4a § och 13 § 1 mom. sådana de lyder i 2007:4) och

fogas till lagen nya 2 § 4 mom., 2c §, 4 § 1 mom. 7 p och 8 p och 4 § 2 mom. samt 13b § som följer:

 

 

2 §

     Tobaksprodukter får inte säljas eller överlåtas till den som inte har fyllt 18 år.  Vid behov skall försäljaren förvissa sig om kunden ålder.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Personer som säljer tobaksprodukter ska ha fyllt 18 år. Den som inte har fyllt 18 år får dock sälja tobaksprodukter, om försäljningen sker under övervakning av en person som har fyllt 18 år.

 

2c §.

     Den som inte har fyllt 18 år får inte inneha tobaksprodukter.

 

4 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     7) under skyddstak, på läktare och vid andra offentliga tillställningar som anordnas på utomhusområden, där deltagarna vistas stillastående eller stillasittande,   

     8) i gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostadsaktiebolags eller andra bostadssammanslutningars bostadsfastigheter.

     Ett bostadsaktiebolag eller en annan bostadssammanslutning kan förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden i närheten av byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma balkonger, som innehas av bolaget eller sammanslutningen

 

4a §

     Särskilda utrymmen för rökning kan reserveras i anslutning till de i 4 § 1 – 8 punkterna avsedda utrymmena. Särskilda utrymmen för rökning kan dock inte reserveras i anslutning till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn. Med undantag av i anslutning till särskilda utrymmen för patienter kan inte särskilda utrymmen för rökning reserveras i anslutning till utrymmen avsedda för hälso- eller sjukvård. I utrymme som avses i 4 § 4 punkten är rökning alltid förbjuden om utrymmet är avsett för regelbunden kundkontakt.

     .

 

13 §

Den som säljer tobaksprodukter i strid med bestämmelserna

i 2a § eller 5a § dömas till böter. (2007/4)

     ----------------------------------------------------------------

 

     Den som bedriver verksamhet i strid med bestämmelserna i 2a § och 5a § skall för brott vid försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter dömas till böter och, om det är ändamålsenligt, åläggas att avlägsna reklamen eller upphöra med verksamheten. Åtal får inte väckas för ett brott som avses i denna paragraf om inte miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anmält brottet till åtal.

 

13b §

     Den som i strid med 2 § 1 mom. säljer eller på annat sätt mot ersättning överlåter eller annars förmedlar tobaksprodukter till den som inte har fyllt 18 år, eller som placerat automat i strid med 2 § 2 mom. och 3 mom. så att försäljning till unga personer inte förhindras, skall för brott vid försäljning av tobaksprodukter dömas till böter eller fängelse högst 6 månader.

 

________________

 

 

Denna lag träder i kraft den

 

 

 

 

Mariehamn den 6 juni 2011

 

 

 

Åke Mattsson