Lagmotion 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 5/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

Huvudsakligt innehåll

I denna lagmotion föreslås att det skall vara tillåtet att utan föregående bygglov uppföra ett s.k. komplementbostadshus med en byggnadsyta om högst 25 kvadratmeter i Sverige kallat Attefallshus.

Det föreslås även att rättssäkerheten stärks för dem som uppför komplementbyggnader enligt gällande regler.

Förslaget innebär förutom ett stärkt rättsskydd för den enskilde medborgaren även en förenkling av byggreglerna.

 

 

Motivering

Allmän motivering

 

Enligt 68 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland (plan- och bygglagen) är det tillåtet att utan föregående bygglov uppföra s.k. komplementbyggnader, vilka inom detaljplanerat område får ha en yta om högst 10 och utanför detaljplanerat område en yta om högst 15 kvadratmeter. Fråga är i dessa fall om byggnader som inte är avsedda för boende.

I Sverige har det sedan år 2015 varit tillåtet att utan föregående bygglov uppföra även sådana komplementbyggnader, som är avsedda för boende, s.k. komplementbostadshus, under förutsättning att byggnadsytan för huset i fråga inte överstiger 25 kvadratmeter. Eftersom det visat sig att erfarenheterna av lagändringen i Sverige varit i huvudsak goda – bl.a. i form av minskad byråkrati och ökad tillgång på bostäder – och eftersom det saknas anledning anta annat än att konsekvenserna här blir likartade, föreslår vi att en motsvarande reglering införs i plan- och bygglagen.

Vi har även konstaterat att det i 68 § 5 mom. plan- och bygglagen föreligger dels en brist i den enskildes rättssäkerhet, dels en lagteknisk brist, vilka det finns anledning att rätta till i detta sammanhang.

 

Detaljmotivering

 

68 § Undantag från lovbestämmelserna. I 5 mom. föreskrivs att byggnadsnämnden inom 14 dagar ”från mottagandet av anmälan” kan meddela att bygglov krävs. Även om byggandet inte får påbörjas innan anmälan gjorts, existerar det inte någon uttrycklig regel enligt vilken en byggare vore skyldig att anmäla om förestående uppförande av en komplementbyggnad. Vi föreslår att denna lagtekniska brist åtgärdas.

     Av bestämmelserna i 5 mom. framgår vidare att byggnadsnämnden med anledning av en anmälan som gjorts av den som avser att uppföra en komplementbyggnad kan meddela att bygglov krävs ”för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen”. Det minsta man kan säga om denna bestämmelse är att den är anmärkningsvärd. Det anges nämligen inga som helst ramar för byggnadsnämndens prövning av frågan när situationen är sådan att grannars och det allmännas intressen behöver tillvaratas: byggnadsnämndens avgörande kommer alltså att grundas på rent godtycke! Enligt vår mening kan man i en rättsstat inte ha en dylik bestämmelse i lagstiftningen. Vi föreslår därför att bestämmelsen ändras så att byggnadsnämnden kan meddela anmälaren att bygglov krävs endast när så objektivt är fallet, dvs. när den planerade byggnaden är av sådan karaktär att den inte kan betraktas som en i 68 § plan- och bygglagen avsedd komplementbyggnad utan i stället ska betraktas som en sådan byggnad vars uppförande enligt 66 eller 67 § plan- och bygglagen eller enligt fastställd plan kräver bygglov.

 

68a §. Undantag för komplementbostadhus. Som framgår av allmänna motiveringen grundar sig förslaget i denna paragraf på en motsvarande reglering i den svenska plan- och bygglagen. Vi föreslår att reglerna här i huvudsak skulle motsvara de svenska reglerna, vilket innebär bl.a. att byggnadsytan skulle få uppgå till maximalt 25 kvadratmeter, oavsett om fråga är om område med eller utan detaljplan. Liksom i fråga om komplementbyggnad skulle det vara möjligt att inom detaljplanerat område hålla kvar kravet på byggnadslov.     

 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 68 § 5 mom. plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland samt fogas till lagen en ny 68a §, som följer:

 

68 §

Undantag från lovbestämmelserna

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Innan byggandet påbörjas ska en anmälan lämnas till byggnadsnämnden. Byggandet får påbörjas, om inte byggnadsnämnden inom 14 dagar från dagen då anmälan mottogs meddelar att åtgärden är av den art att den med hänsyn till bestämmelserna i 1-4 mom. denna paragraf samt med hänsyn till bestämmelserna i 66 eller 67 § eller enligt fastställd plan kräver bygglov.

 

68a §

Undantag för komplementbostadshus

     Bygglov krävs inte när fråga är om uppförande av en särskild bostadsbyggnad (komplementbostadshus) i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, om dess byggnadsyta, tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf, inte överstiger 25 kvadratmeter, taknockshöjden inte är högre än 4 meter och byggnaden inte placeras närmare tomtgränsen än 5 meter. Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus.

     I detaljplan kan föreskrivas att kravet på bygglov ska kvarstå i fråga om byggnader som avses i 1 mom.

    Bestämmelserna i 68 § 5 mom. gäller i tillämpliga delar även komplementbostadshus.

 

 

Denna lag träder i kraft den   .

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 30 september 2016

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Brage Eklund

 

 

Roger Nordlund

 

 

Stephan Toivonen

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Britt Lundberg