Lagmotion 6/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 6/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2005-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till ändring av 13 § tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

 

Skälen för lagmotionen

Tjänstemannalagen för landskapet Åland bör kompletteras med ett diskrimineringsförbud som överensstämmer med lagen om likabehandling (FFS 21/2004). För närvarande innehåller arbetsavtalslagen, sjömanslagen och lagstiftningen om kommunala tjänstemän ett sådant förbud. För de kommunala tjänstemännens del infördes bestämmelsen fr.o.m. 1.10.2004 genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän (24/2004) varvid rikslagens 12 § blev gällande. För arbetstagare och sjömän, som följer respektive rikslagstiftning, infördes diskrimineringsförbud enligt lagen om likabehandling 1.2.2004.

     Det saknas skäl för att landskapets tjänstemän skall ha sämre lagstiftning på detta område än alla andra löntagare på Åland. EG-direktiven skall omfatta alla.

     Lagförslaget hör ihop med en annan lagmotion med förslag till blankettlagstiftning om likabehandling. De bör behandlas i ett sammanhang.

     Denna lagmotion beaktar att landskapsstyrelsen bytt namn. Det föreslås också att tjänstemannalagen blir könsneutral.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av 13 § 1 mom. tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 13 § 1 mom. tjänstemannalagen den 6 augusti 1987 för landskapet Åland (61/1987) samt

     ersätts i lagen ordet “landskapsstyrelse” i olika böjningsformer med “landskapsregering” i motsvarande former och ordet “han” i olika böjningsformer med “han eller hon” i motsvarande former som följer:

 

13 §

 

     Tjänstemännen skall i tjänsteförhållande bemötas opartiskt. Ingen tjänsteman får utan fog särbehandlas på grund av börd, etniskt ursprung, nationalitet, kön, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder, politisk verksamhet eller fackföreningsverksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet. Bestämmelser om vad som avses med diskriminering samt om förbud mot repressalier och om bevisbördan vid behandlingen av diskrimineringsärenden finns i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om likabehandling (   /     ).

_______________

 

     Denna lag träder i kraft den                       200 .

 

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2005

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson