Lagmotion 7/2004-2005

Tillhör ärendet: Lagstiftning mot diskriminering
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 7/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2005-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagstiftning mot diskriminering

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Motionen föreslår vissa kompletteringar i landskapsregeringens framställning nr 10/2004-2005 med anledning av det nationalitetsskydd som självstyrelsen utgör. I framställningen föreslår landskapsregeringen att det skall antas lagstiftning som syftar till att alla människor behandlas lika och att ingen diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Förslaget i framställningen bygger på Europeiska unionens råds direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung  (2000/43/EG) och Europeiska unionens råds direktiv om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (2000/78/EG).

 

Allmän motivering

 

I framställningens detaljmotiveringar konstaterar landskapsregeringen att etnisk tillhörighet kan bestå i att en person har ett visst modersmål eller en viss nationalitet. I många fall är det olämpligt att särbehandla tjänstemän och näringsidkare på grund av deras språk eller nationalitet, men det kan också finnas goda skäl för att göra det, eftersom det självklart är viktigt att landskapets särart bevaras. Enligt förslaget i framställningen skall de föreslagna bestämmelserna om förbud mot diskriminering av tjänstemän och näringsidkare inte utgöra något hinder för myndigheterna att ställa krav på kunskaper i svenska eller på innehav av åländsk hembygdsrätt, åländsk näringsrätt eller finskt medborgarskap. Motionen innehåller en kompletterande bestämmelser vad avser grunderna för diskriminering så att omotiverade krav på språkkunskaper anses vara en diskrimineringsgrund vid anställning.

     Vidare föreslår motionen kompletterande bestämmelser i enlighet med bestämmelserna i kommunallagens 59§ så att kommunerna fortsättningsvis kan tillämpa de bestämmelserna.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland

 

3 § Förbud mot diskriminering av tjänstemän och näringsidkare.

 

Motionen föreslår ett tillägg i paragrafen för att stärka nationalitetsskyddet vid anställning så att en sökande till en tjänst inte skall diskrimineras med hänvisning till krav på eller meritering med anledning av språkkunskaper som uttryckligen inte behövs för tjänsten. Vidare föreslås ett tillägg med anledning av bestämmelserna i kommunallagens 59§ vilka annars blir att stå i strid med bestämmelserna i denna paragraf.

 

L A N D S K A P S L A G
om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1-2 §§

     (Lika som i framställningen)

 

 

3 §

Förbud mot diskriminering av tjänstemän och näringsidkare

------------------------------------------------------------------------------------------

     Särbehandling på grund av krav på eller meritering med anledning av språkkunskaper, för vilka det inte finns stöd i lag eller som inte är uttryckligen motiverade, vid tillträde till tjänst hos landskapet eller kommunerna skall räknas som diskriminerande.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Bestämmelserna i denna paragraf utgör inget hinder mot att det vid tillsättandet av kommunala tjänster  tillmäts särskild betydelse att den som anställs har kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i landskapet i enlighet med 59§ Kommunallagen för landskapet Åland (1997/73)

 

4-13 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

Mariehamn den 23 mars 2005

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm