Lagtingets beslut 10/2021

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 10/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-02-01

LF 24/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 16 §, rubriken till 17 §, 17 § 1 mom. och rubriken till 4 kap. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader, samt

     fogas till lagen nya 16a och 16b §§ som följer:

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     2) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     3) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     4) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     5) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     6) uppvärmningssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och

     7) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar värme genom en eller flera av följande processer:

     1. förbränning av bränsle,

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd eller

     3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

 

4 kap.
Energideklaration av luftkonditioneringssystem och värmesystem

 

16 §

Energideklaration av system över 70 kilowatt

     Om det i en byggnad finns ett uppvärmningssystem eller ett luftkonditioneringssystem, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt ska energideklarationen innehålla

     1) en bedömning av värmegeneratorns verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens uppvärmningsbehov, alternativt luftkonditioneringens verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens kylbehov och

     2) rekommendationer om kostnadseffektiva förbättringar av systemets energiprestanda.

     En bedömning enligt 1 mom. behöver inte omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek om systemet i fråga inte har ändrats sedan en bedömning enligt detta moment senast gjordes.

 

 

16a §

Inspektion av system över 70 kilowatt

     Om en byggnad inte har en giltig energideklaration men det finns ett sådant system i byggnaden som anges i 16 § 1 mom., ska byggnadens ägare se till att systemet inspekteras minst vart tionde år av en oberoende energiexpert på det sätt som behövs för de uppgifter som anges i 16 § 1 mom. och att sådana uppgifter antecknas i ett inspektionsprotokoll.

     Vid en sådan inspektion behöver bedömningen inte omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek om systemet i fråga inte har ändrats sedan föregående inspektion gjordes.

     Bestämmelser om inspektionens omfattning och vilka uppgifter som ska lämnas i inspektionsprotokollet kan anges i en landskapsförordning.

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, eller

     2) ett avtal med en energileverantör eller nätoperatör som innebär resultatövervakning av systemet.

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i 65c § 2 mom. plan- och bygglagen.

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     För byggnader som omfattas av bestämmelserna i 16a § ska det första inspektionsprotokollet föras över till landskapsregeringen senast den 31 december 2021.

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 1 februari 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman