Lagtingets beslut 10/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 10/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-03-30

RP 6/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 28 november 2014 angående godkännande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar Världspostkonventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 30 mars 2015

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman