Lagtingets beslut 103/2020

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 103/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-12-18

LF 7/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 25a § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagarna 2018/10 och 2019/49, samt

     ändras lagens 23 §, sådan den lyder i landskapslagen 2018/10, som följer:

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 500 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselag (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2021.

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av att grundavdraget höjs skatteåret 2021 betalar landskapsregeringen 725 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2021. Beloppet fördelas mellan kommunerna till hälften med invånarantalet vid ingången av 2021 som grund och till hälften med uppgifterna om grundavdragets belopp skatteåret 2019 som grund. När det gäller grundavdragets belopp används uppgifterna vid tidpunkten för slutförande av beskattningen.

 

                                           

__________________

 

 

     Mariehamn den 18 december 2020

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman