Lagtingets beslut 104/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 104/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-11-22

LF 36/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 9 § trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland som följer:

 

9 §

Minsta totalbelopp av böter vid allvarligare hastighetsöverträdelser

     Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen är 100 euro för mopedister och 200 euro för förare av andra motordrivna fordon.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 22 november 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman