Lagtingets beslut 108/2017

Tillhör ärendet: Ny lag om Fordonsmyndigheten
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 108/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-12-18

LF 2/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om Fordonsmyndigheten

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Fordonsmyndigheten är en myndighet som är underställd landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen sköter den allmänna styrningen och övervakningen av Fordonsmyndigheten.

 

2 §

Myndighetens uppgifter

     Fordonsmyndigheten ska

     1) föra register över motorfordon och släpvagnar samt utföra besiktningar i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon,

     2) föra körkortsregister samt ordna teori- och körprov för förarexamen i enlighet med bestämmelserna i körkortslagen (2015:88) för Åland,

     3) föra register över vattenfarkoster i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2017:29) om vattenfarkoster,

     4) bevilja trafiklärartillstånd och utöva tillsyn över trafikskolor i enlighet med landskapslagen (2015:89) om trafikskolor,

     5) sköta de uppgifter som bestäms i landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen samt

     6) sköta övriga uppgifter som ankommer på myndigheten.

     Fordonsmyndigheten ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ. Myndigheten ska informera allmänheten om gällande bestämmelser och ge anvisningar och råd i anslutning till verksamheten.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga Fordonsmyndigheten att sköta andra uppgifter inom sitt verksamhetsområde.

 

3 §

Krav på myndigheten som provningsanläggning

     Fordonsmyndigheten ska som provningsanläggning för genomförande av trafiksäkerhetsprovningar uppfylla de tekniska minimikrav som ställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv (2014/45/EU) om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (nedan besiktningsdirektivet).

 


 

2 kap.
Organisation och personal

 

4 §

Myndighetschef

     Arbetet vid Fordonsmyndigheten leds av en myndighetschef. Tjänsten som myndighetschef inrättas och tillsätts av landskapsregeringen. Tjänsten kan tillsättas på viss tid.

     Myndighetschefen ska

     1) se till att verksamheten vid Fordonsmyndigheten sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt,

     2) ansvara för frågor om arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     3) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     4) ansvara för kompetensförsörjning samt

     5) informera landskapsregeringen om händelser av vikt.

 

5 §

Behörighetskrav för myndighetschefen

     Behörighetskravet för tjänsten som myndighetschef är examen som motsvarar minst 4 års heltidsstudier vid universitet eller högskola som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet. Examen ska ha en för tjänsten lämplig inriktning. Erfarenhet av förvaltningsuppgifter och i praktiken visad ledarförmåga är meriterande.

 

6 §

Övriga tjänster och skötseln av vissa personalfrågor

     Vid Fordonsmyndigheten kan finnas personal i offentligrättsligt och privaträttsligt anställningsförhållande.

     Om inte annat bestäms i eller med stöd av denna lag ska Fordonsmyndigheten sköta sådana uppgifter som gäller myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen. Tjänster inrättas och indras efter att landskapsregeringens utlåtande inhämtats. För de tjänster som myndigheten har för avsikt att inrätta eller indra ska behovsutredningar som sammanställts enligt tjänstemannalagen överlämnas till landskapsregeringen i samband med myndighetens budgetförslag. Landskapsregeringen ska avge utlåtande efter att förslaget till budget överlämnats till lagtinget och senast en månad efter att lagtinget fastställt budgeten. Om myndigheten har för avsikt att fatta beslut om inrättande eller indragning inom gällande budget kan behovsutredningen överlämnas vid en annan tidpunkt och landskapsregeringen ska avge utlåtande inom tre månader.

     Behörighetskraven för andra tjänster vid Fordonsmyndigheten än tjänsten som myndighetschef fastställs i samband med att tjänsten inrättas. Då behörighetskraven för de inspektörer som utför trafiksäkerhetsprovningar fastställs ska artikel 13 i besiktningsdirektivet beaktas.

     Landskapsregeringen fattar beslut om

     1) permittering av personal vid Fordonsmyndigheten,

     2) förflyttning och omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till eller från en annan landskapsmyndighet, med samtycke av Fordonsmyndigheten, samt

     3) frågor som gäller myndighetschefen.

     Övriga beslut om organisationen vid Fordonsmyndigheten fattas av myndighetschefen.

 


 

7 §

Behandling av ärenden

     Myndighetschefen avgör de ärenden som Fordonsmyndigheten har till uppgift att sköta om uppgifterna inte i arbetsordningen delegerats till en annan tjänsteman.

     Landskapsregeringen kan utfärda bestämmelser

     1) om ekonomiförvaltningen vid Fordonsmyndigheten,

     2) om vissa ärenden som gäller tjänstekollektivavtalen och till vilken del landskapsregeringen sköter dessa uppgifter samt

     3) om samordning, policy och servicenivå vid Fordonsmyndigheten.

 

8 §

Sakkunnigråd

     Landskapsregeringen kan på förslag av Fordonsmyndigheten eller på eget initiativ tillsätta ett sakkunnigråd för myndigheten. Sakkunnigrådet har ingen beslutanderätt om verksamheten vid Fordonsmyndigheten utan endast en rådgivande funktion.

     Landskapsregeringen beslutar om arvodet och mandattiden för medlemmarna i sakkunnigrådet.

     Sakkunnigrådet beslutar själv om sitt interna arbetssätt.

 

9 §

Arbetsordning

     Myndighetschefen ska göra upp en arbetsordning för Fordonsmyndigheten. Arbetsordningen ska skickas till landskapsregeringen för kännedom.

     Genom arbetsordningen utfärdas närmare bestämmelser om myndighetens organisation och handläggningsrutiner samt vid behov om fördelning av uppgifter och delegering av beslutanderätten.

 

10 §

Budget

     Myndighetschefen ska årligen göra upp ett förslag till budget för verksamheten vid Fordonsmyndigheten. Budgetförslaget med motiveringar ska skickas till landskapsregeringen.

 

11 §

Verksamhetsberättelse

     Myndighetschefen ska årligen sammanställa en verksamhetsberättelse över det gångna kalenderåret. Verksamhetsberättelsen ska skickas till landskapsregeringen för kännedom.

 

3 kap.
Särskilda bestämmelser

 

12 §

Avgifter

     Landskapsregeringen beslutar om avgifter för verksamheten vid Fordonsmyndigheten, med beaktande av vad som bestäms i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

13 §

Avtal

     Fordonsmyndigheten kan ingå avtal inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet om inte landskapsregeringen beslutar annat.

 

 

14 §

Företrädande av landskapet

     I ärenden som hör till Fordonsmyndighetens verksamhet kärar och svarar myndigheten för landskapet samt bevakar myndighetens intressen vid domstolar och andra myndigheter.

 

15 §

Rättelseyrkande

     Den som ett beslut som fattats av Fordonsmyndigheten avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet kan inom 30 dagar från delfåendet av beslutet skriftligen begära rättelse av beslutet hos motorfordonsbyrån.

     Av rättelseyrkandet ska framgå vilket beslut som avses, hurdan rättelse som begärs och på vilka grunder rättelse begärs.

     Fordonsmyndigheten ska behandla begäran om rättelse skyndsamt.

     Det beslut som Fordonsmyndigheten fattat med anledning av ett rättelseyrkande får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

16 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1975:9) om motorfordonsbyrån.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Tjänsten som myndighetschef får inrättas och tillsättas innan lagen träder i kraft.

     De tjänster som då denna lag träder i kraft finns vid motorfordonsbyrån överförs vid ikraftträdandet till Fordonsmyndigheten. Den som är anställd vid motorfordonsbyrån överflyttas vid ikraftträdandet till motsvarande anställningsförhållande vid Fordonsmyndigheten och behåller sina tidigare rättigheter och skyldigheter.

     Med ordet ”motorfordonsbyrån” i olika böjningsformer avses i annan landskapslagstiftning ordet ”Fordonsmyndigheten” i motsvarande former.

     De krav som avses i 3 § ska vara uppfyllda senast den 20 maj 2023.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 18 december 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman