Lagtingets beslut 109/2017

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 109/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-12-20

BF 1/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2018

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2018:

    

Anslag

2018

Inkomster 2018

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-3 690 000

1 000

101

LAGTINGET

-1 883 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 883 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-1 416 000

1 000

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 391 000

1 000

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-25 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-160 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-90 000

0

11220

Dispositionsmedel

-70 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-197 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-197 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-34 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-34 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-6 927 000

2 964 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-1 045 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-975 000

0

20020

Dispositionsmedel

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-2 530 000

170 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-2 530 000

170 000

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-109 000

14 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-50 000

11 000

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-59 000

3 000

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-65 000

0

22500

Främjande av integration

-65 000

0

230

LAGTINGSVAL

-20 000

0

23000

Lagtingsval

-20 000

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-30 000

2 000

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-30 000

2 000

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-606 000

203 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-606 000

203 000

252

SERVICEVERKSAMHET

-337 000

26 000

25210

Serviceverksamhet

-337 000

26 000

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-632 000

84 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-375 000

0

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-84 000

84 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-161 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-12 000

0

265

KONSUMENTSKYDD

-18 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-18 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-447 000

2 460 000

27000

Radio- och TV-verksamhet

-447 000

2 460 000

280

LAGBEREDNINGEN

-1 013 000

5 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 013 000

5 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-44 584 000

16 155 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 468 000

55 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 468 000

55 000

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-33 970 000

16 000 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-33 970 000

16 000 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-8 146 000

100 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-2 710 000

100 000

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga

korrigeringar (F)

-1 350 000

0

39099

Internhyra

-4 086 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-2 986 000

464 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 488 000

43 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 488 000

43 000

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-118 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-118 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-126 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-126 000

0

440

NATURVÅRD

-389 000

50 000

44000

Naturvård

-389 000

50 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-560 000

241 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-560 000

241 000

460

CIRKULÄR EKONOMI

-35 000

0

46000

Cirkulär ekonomi

-35 000

0

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

-200 000

130 000

47000

Miljöhälsovård

-200 000

130 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 743 000

488 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-3 336 000

115 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-3 336 000

115 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-135 000

0

50500

Bibliotek

-135 000

0

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH

KULTURVERKSAMHET

-116 000

0

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-116 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-147 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-147 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-150 000

2 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-150 000

2 000

535

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN OCH

VUXENUTBILDNING

-900 000

0

53500

Vuxenutbildning

-900 000

0

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-1 959 000

371 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-1 959 000

371 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 731 000

872 000

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 256 000

331 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 256 000

331 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-252 000

61 000

61000

Näringslivets främjande (R)

-50 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-202 000

61 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-60 000

0

62110

Förvaltningskostnader

-60 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-25 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-25 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-50 000

180 000

65000

Jakt- och viltvård (R)

-50 000

180 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-74 000

300 000

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

0

67010

Fiskevård

-46 000

300 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-23 439 000

1 500 000

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 069 000

60 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 069 000

60 000

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-45 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-45 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-85 000

10 000

72000

Elsäkerhet och energi

-50 000

10 000

72030

Samhällsteknikutveckling

-35 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-415 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-415 000

0

745

OLJESKYDD

-140 000

0

74500

Oljeskydd

-140 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-16 825 000

1 200 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-14 575 000

1 200 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 250 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-3 860 000

230 000

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 390 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-630 000

230 000

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, 

hamnar och byggnader

-840 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-141 257 698

18 432 698

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-875 000

297 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-875 000

297 000

822

DATAINSPEKTIONEN

-150 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-150 000

0

823

ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET

-51 000

37 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-51 000

37 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 656 000

430 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-6 656 000

430 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-199 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-199 000

46 000

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-150 000

150 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-150 000

150 000

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

-120 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-120 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-89 155 000

7 900 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-89 155 000

7 900 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 973 000

1 072 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 118 000

687 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-855 000

385 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-9 751 662

617 662

85000

Högskolan på Åland

-9 751 662

617 662

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 309 000

79 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 309 000

79 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 153 000

135 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 153 000

135 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-18 424 000

590 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-18 424 000

590 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-1 494 500

1 042 500

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 494 500

1 042 500

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-2 277 000

21 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 567 000

21 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-710 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-802 000

168 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-802 000

168 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 320 000

1 400 000

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

-1 320 000

1 400 000

871

REDERIVERKSAMHET

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

0

0

 

 

 

 

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 525 536

2 525 536

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 525 536

2 525 536

873

VERKSTAD OCH LAGER

-1 872 000

1 922 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-1 872 000

1 922 000

Verksamhet sammanlagt

-232 357 698

40 876 698

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-255 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 553 000

148 000

230

LAGTINGSVAL

0

0

23000

Lagtingsval

0

0

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-165 000

148 000

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-165 000

148 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-375 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar

-375 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-2 013 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 950 000

200 000

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

-17 760 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)

-17 760 000

0

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

 

 

 

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-6 990 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-6 990 000

0

 

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-27 636 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-11 909 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-11 909 000

0

415

KOMMUNERNAS SOCIALVÅRDSOMRÅDE

-11 735 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-11 735 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

0

440

NATURVÅRD

-10 000

0

44000

Naturvård

-10 000

0

 

 

 

 

 

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH

MILJÖVERKSAMHET

-3 942 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 342 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-600 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

0

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

-10 000

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

-10 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-19 801 000

50 000

502

STUDIESTÖD

-8 478 000

50 000

50200

Studiestöd

-8 478 000

50 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-34 000

0

50510

Understöd för författare och översättare

-34 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR-

VERKSAMHET

-559 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och

kulturverksamhet

-559 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

IDROTT

-2 170 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-2 170 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-1 550 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 550 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-7 010 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-7 010 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 795 000

3 794 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-2 157 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-2 157 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-1 100 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-775 000

0

61550

Avbytarservice

-325 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-145 000

323 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-145 000

323 000

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 502 000

3 018 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-95 000

0

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- 

OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-1 200 000

453 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 200 000

453 000

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-465 000

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-465 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-100 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-100 000

0

 

 

 

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-126 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-126 000

0

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-4 357 000

0

715

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

-340 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-220 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-120 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-630 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

-630 000

0

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 113 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

-3 113 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-274 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-274 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av

kommunalvägar

0

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-4 740 000

35 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-110 000

35 000

85000

Högskolan på Åland

-110 000

35 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH

STUDIESERVICEMYNDIGHET

-4 630 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-4 630 000

0

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

100 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Överföringar sammanlagt

-97 987 000

4 227 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-8 041 000

312 220 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

263 418 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

263 418 000

892

FINANSIELLA POSTER

-280 000

48 802 000

89200

Finansiella poster (F)

-280 000

1 502 000

89205

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

29 300 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

0

18 000 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-7 761 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-7 761 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

poster sammanlagt

-8 041 000

312 220 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-280 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-280 000

0

911150

E-demokrati - utvecklingsprojekt (R)

-280 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-4 385 000

5 892 000

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-992 000

5 892 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-800 000

3 388 000

934080

Övriga lån (F)

-192 000

2 504 000

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-2 958 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-2 958 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-435 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-435 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-219 000

0

9440

NATURVÅRD

-219 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-219 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-204 000

0

9516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

0

0

951600

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

0

9540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-204 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-20 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-184 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

9621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

0

0

962100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

0

0

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

0

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-14 407 000

0

9745

OLJESKYDD

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-507 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-507 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-13 900 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-13 900 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-6 920 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-1 085 000

0

982500

Investeringar (R)

-1 085 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-5 400 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-5 400 000

0

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-15 000

0

985000

Investeringsutgifter (R)

-15 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-200 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-200 000

0

9856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-220 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-220 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-26 415 000

5 892 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-364 800 698

363 215 698

 

 

 

     Mariehamn den 20 december 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman