Lagtingets beslut 109/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 109/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-12-15

LF 32/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (FFS 218/2018), rikslagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Rikslagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Hänvisningar

     Hänvisningar i rikslagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     Förvaltningsuppgifter i rikslagen som ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

 

4 §

Språkkrav

     De i 4 § i rikslagen angivna uppgifterna, anvisningarna och tekniska dokumentationen ska finnas åtminstone på svenska.

 

5 §

Straffbestämmelser

     Inom lagtingets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 9 § i rikslagen även bestämmelserna om straff för hälsobrott i 44 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i landskapet till den delen den avser personlig skyddsutrustning för konsumenter.

 

6 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft

     Genom denna lag upphävs 1 § 7 punkten i landskapsförordningen (1995:64) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet.

     De intyg över EG-typkontroll och beslut om godkännande som utfärdats för den personliga skyddsutrustningen i fråga fortsätter att vara giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte löper ut före den dagen.

 

                                            __________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 15 december 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögen 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman