Lagtingets beslut 11/2017

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 110/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-12-20

LF 4/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 9 § 7 mom. kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland,

     ändras lagens 23 § sådan den lyder i landskapslagen 2017/20, samt

     fogas till lagen en ny 25a § som följer:

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 100 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

25a §

Arbets- och pensionsinkomstavdrag

     Från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till kommunen görs ett arbets- och pensionsinkomstavdrag. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, pensionsinkomst som ska beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst som utförts för en annans räkning, bruksavgifter som anses utgöra förvärvsinkomst, dividender som ska beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i en sammanslutning.

     Avdraget utgör 10 procent av de inkomster som avses i 1 mom. Avdraget är dock högst 100 euro och det beviljas enbart skattskyldiga vars skattepliktiga förvärvsinkomst understiger 35 000 euro. Avdraget görs efter arbetsinkomstavdraget enligt 25 § men före andra avdrag från kommunalskatten.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2018.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 20 december 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman