Lagtingets beslut 11/2017

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 111/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-12-20

LF 4/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Kompensation för förlust av skatteintäkter

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för den förlust av skatteintäkter som orsakas av arbets- och pensionsinkomstavdraget som avses i 25a § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

 

2 §

Kompensationsbelopp

     Kompensationen för förlust av skatteintäkter betalas skatteårsvis och beloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

 

3 §

Förskott

     Under skatteåret betalas kompensationen för förlust av skatteintäkter i förskott. Kommunens förskottsbelopp beräknas med utfallet av tidigare beskattning som grund, samt med beaktande av förändringar som skett därefter och som kan anses ha betydelse för den slutliga kompensationens storlek.

 

4 §

Avräkning

     Skillnaden mellan förskottsbelopp och kompensationsbelopp avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas från och med skatteåret 2018.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 december 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman