Lagtingets beslut 11/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 11/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-01

RP 1/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 17 oktober 2014 angående godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 1 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg

Talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman