Lagtingets beslut 13/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 13/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-03-27

RP 3/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 11 november 2016 angående godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till

lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 27 mars 2017

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

Viveka Eriksson

vicetalman