Lagtingets beslut 17/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 17/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-09

LF 12/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a § landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol sådan den lyder i landskapslagen 2007/86 som följer:

 

3a §

Tillräcklig yrkesskicklighet för servering av starka och svaga alkoholdrycker

     Med avvikelse från bestämmelserna i 21 b § i alkohollagen kan, ifråga om ett serveringsställe där det serveras alkoholdrycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av behörig arbetsgivare utfärdat arbetsintyg över minst tre månaders heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. Med avvikelse från samma bestämmelser i alkohollagen kan, i fråga om ett serveringsställe där det endast serveras alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     Av ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg som avses i 1 mom. ska det framgå att ett prov har avlagts som visar att personen i fråga är förtrogen med bestämmelserna om

     1) förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd,

     2) förbud mot servering till minderåriga och berusade,

     3) ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering,

     4) ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn samt

     5) myndighetstillsyn och sanktioner.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     För beviljade tillstånd enligt de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft ska bestämmelserna i denna lag gälla från och med tidpunkten för ikraftträdandet av denna lag.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman