Lagtingets beslut 18/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 18/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-11

LF 5/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § fastighetsskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § fastighetsskattelagen (1993:15) för landskapet Åland ett nytt 3 mom. som följer:

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. tillämpas den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen på vindkraftverk vars nominella ef-fekt är högst 10 megavoltampere även om fler kraftverk har en gemensam anslutningspunkt till elnätet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2018.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman