Lagtingets beslut 19/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 19/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-11

LF 5/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 29 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland sådan den lyder i landskapslagen 2015/34 samt

     fogas temporärt till lagen en ny 29e § som följer:

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,27 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 8,30075 procent i kommunalskatt.

 

29e §

Kommunalskattesatsen för samfällda förmåner för skatteåret 2017

     Med avvikelse från 29 § ska samfällda förmåner betala 8,0401 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2017.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Lagens 29 § tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för skatteåret 2018.

     Lagens 29e § tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåret 2017.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 11 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman