Lagtingets beslut 19/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 19/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 4 och 5 mom. förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 5 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 21 § 2 mom. och 61 § som följer:

 

5 §

Öppenhet och allmän serviceskyldighet

     Arbetet vid myndigheten ska bedrivas under så stor öppenhet som offentlighetslagstiftningen medger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Tystnadsplikt för ombud och biträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På den tystnadsplikt som gäller uppgifter som ett ombud eller ett biträde har fått på något annat sätt för att kunna sköta sitt uppdrag och på förbudet att utnyttja sådana uppgifter tillämpas 20 § offentlighetslagen (:) för Åland också när uppgiften har inhämtats hos någon annan än den myndighet som behandlar ärendet.

     Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också tolkar som anlitas i ärendet samt andra personer som enligt uppdrag eller annars deltar i skötseln av huvudmannens ärende.

 

21 §

Offentlig behandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om handlingars offentlighet och en parts rätt att ta del av handlingar finns i offentlighetslagen för Åland.

 

61 §

Brott mot tystnadsplikten för ombud och biträden

     Till straff för brott mot tystnadsplikten i 10 § döms enligt 28 § offentlighetslagen (:) för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

      

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman