Lagtingets beslut 20/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 20/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-11

LF 10/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst (nedan kallad den upphävda lagen). I stället för den kompensation för skatteåret 2016 som kommunerna har rätt till enligt den upphävda lagen fördelas 850 000 euro år 2018 i kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst.

 

2 §

     Finansåren 2019–2021 betalar landskapsregeringen ett belopp till kommunerna i stället för kompensationen enligt den upphävda lagen. Det belopp som årligen fördelas mellan kommunerna är 820 816 euro, vilket motsvarar det genomsnittliga belopp som enligt den upphävda lagen har fördelats mellan kommunerna som kompensation för skatteåren 2011–2015.

 

3 §

     De belopp som avses i 1 och 2 §§ fördelas mellan de enskilda kommunerna enligt den genomsnittliga fördelningen av kompensationen enligt den upphävda lagen för skatteåren 2011–2015.

     Utbetalningen till kommunerna ska göras inom januari månad varje finansår.

 

4 §

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas för finansåren 2018–2021. Utbetalningen till kommunerna som avser finansåret 2018 ska göras så snart som möjligt efter att lagen har trätt i kraft.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman