Lagtingets beslut 21/2018

Tillhör ärendet: Befrielse från fastighetsskatt
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-16

LF 11/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt till fastighetsskattelagen (1993:15) för landskapet Åland en ny 2a § enligt följande:

 

2a §

Befrielse från fastighetsskatt för skatteåren 2018 och 2019

     Utöver vad som föreskrivs om befrielse från skatt i lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) kan kommunen på ansökan bevilja partiell befrielse från fastighetsskatt enligt denna paragraf.

     Befrielse från fastighetsskatt ska beviljas för den del av skatten som uppbärs för mark som inte betraktas som tomtmark. Med tomtmark avses ett sådant markområde som enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland utgör tomt. Befrielse beviljas dock endast till den del markens areal överstiger en hektar.

     Kommunens beslutanderätt enligt denna paragraf gäller oberoende av om anmälan enligt lagen om skatteuppbörd har gjorts. För övrigt tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd när befrielse från skatt beviljas enligt denna paragraf.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas i fråga om fastighetsskatt som uppbärs för skatteåren 2018 och 2019.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman