Lagtingets beslut 23/2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 23/2009

 

Datum

Ärende

 

2000-09-11

FR 22/2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Med de undantag som följer av denna lag ska lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (FFS 383/2009) tillämpas i landskapet. Lagen tillämpas på avhjälpande av naturskador som avses i 2a § landskapslagen (1998:82) om naturvård samt betydande negativ miljöpåverkan på vatten enligt 31a § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

     Ändringar av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador ska gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Tillämpning av hänvisningar

     Hänvisas i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador till bestämmelser i rikslagstiftningen som har en motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om avhjälpande av vissa miljöskador sköts av myndigheter i riket ska i landskapet till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området, skötas av landskapets myndigheter.

 

4 §

Landskapets ersättnings- och kostnadsansvar

     Det ersättnings- och kostnadsansvar som enligt lagen om avhjälpande av vissa miljöskador åligger staten ska åligga landskapet, till den del ansvaret uppkommit till följd av verksamhet vars reglering tillhör området för landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om

     1) hjälpåtgärder som avses i 5 § lagen om avhjälpande av vissa miljöskador,

     2) vilka faktorer som ska beaktas vid valet av hjälpåtgärder enligt 6 § lagen om avhjälpande av vissa miljöskador och

     3) vilka faktorer som ska beaktas vid fastställande av myndighetens kostnader enligt 10 § 1 mom. 2 punkten lagen om avhjälpande av vissa miljöskador.

     Landskapsregeringen kan även inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den ... Lagen tillämpas inte på avhjälpande av skador som orsakats av särskild verksamhet som upphört före lagens ikraftträdande, även om skadan skulle ha framträtt först efter det att lagen har trätt i kraft.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 11 september 2009

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman