Lagtingets beslut 24/2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BESLUT LTB 24/2006

 

Datum

Ärende

 

2006-04-28

RP 4/2005-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 31 mars 2006 angående godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, i det avseende 59 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för landskapet Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att den i framställningen avsedda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 28 april 2006

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman