Lagtingets beslut 25/2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 25/2009

 

Datum

Ärende

 

2009-09-11

FR 22/2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2008:124) om miljöskydd nya 31a och 31b §§ som följer:

 

31a §

Avhjälpande av betydande miljöskador

     Om en överträdelse eller försummelse enligt 29 eller 30 §§ medför betydande negativ miljöpåverkan på vatten eller en naturskada som avses i 2a § landskapslagen (1998:82) om naturvård, ska tillsynsmyndigheten utöver vad som bestäms i 29 och 30 §§ ålägga verksamhetsutövaren att vidta hjälpåtgärder som avses i landskapslagen (   :   ) om tillämpning i landskapet av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador.

     Om betydande negativ miljöpåverkan på vatten eller en naturskada har orsakats av en olycka eller av något annat oförutsett, ska myndigheten ålägga den verksamhetsutövare som orsakat skadan att vidta hjälpåtgärder som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador.

     Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om betydande negativ miljöpåverkan på vatten eller naturskador som avses i denna paragraf och om överhängande hot om sådana.

 

31b §

Bedömning av miljöpåverkan på vatten

     Vid en bedömning av hur betydande den negativa miljöpåverkan på vatten enligt 31a § är ska bland annat de faktorer beaktas som påverkar vattenkvaliteten och vattenanvändningen inom det aktuella området, inklusive vad som har angetts i den förvaltningsplan som avses i 5 kap. 23 § vattenlagen. Närmare bestämmelser om bedömning av hur betydande den negativa miljöpåverkan är och om faktorer som ska beaktas vid bedömningen utfärdas genom landskapsförordning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den  

 

 

 

     Mariehamn den 11 september 2009

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman