Lagtingets beslut 25/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 25/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-05-11

LF 14/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om posttjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 §, 10 § 2 mom. och 12 § 3 mom. landskapslagen (2007:60) om posttjänster, av dessa lagrum 5 § och 10 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2017/53, samt

     fogas till 12 § ett nytt 2 mom., så att nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

 

5 §

Kvalitetsnormer för de samhällsomfattande tjänsterna

     De brevförsändelser som är inlämnade inom Åland och avsedda att nå en adressat inom Åland ska delas ut så att minst 50 procent når adressaten den fjärde vardagen och minst 97 procent den femte vardagen efter inlämningsdagen.

     Gränsöverskridande post inom Europeiska unionen som är avsedd att nå en adressat utanför Åland ska förmedlas från Åland så att försändelserna kan nå adressaten i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG (postdirektivet), med beaktande av villkoren för operatören i det mottagande landet.

     Gränsöverskridande post inom Europeiska unionen som är avsedd att nå en adressat inom Åland ska delas ut så att minst 50 procent av försändelserna når adressaten den fjärde vardagen efter inlämningsdagen och minst 97 procent senast den femte vardagen efter inlämningsdagen, med beaktande av villkoren för operatören i avsändarlandet.

     Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska följa gemenskapens interna kvalitetsnormer för gränsöverskridande post.

 

10 §

Insamling och utdelning

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Brevförsändelser samt sådana postförsändelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna ska samlas in och delas ut fem vardagar i veckan med beaktande av bestämmelserna i 5 § om kvalitetsnormen för samhällsomfattande tjänster, om inte något oöverstigligt hinder, en bestämmelse i lag, ett avbrott i trafiken eller någon annan liknande omständighet hindrar utdelning av post.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

12 §

Utdelningsplan och utdelningsavtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En postmottagare som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att avhämta sin post, har på begäran rätt till avvikande postutdelning avgiftsfritt. Den avvikande utdelningen innebär att posten delas ut i en postlåda som är placerad vid tomtgränsen, vid kör- och gånganslutningen, i en postlåda som är placerad i omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller i lägenhetens brevinkast. Den avvikande utdelningen omfattar endast de samhällsomfattande tjänsterna och förutsätter, om det inte föreligger särskilda skäl, att samtliga adressater i hushållet är berättigade till avvikande postutdelning. Postföretaget kan som villkor för den avvikande postutdelningen begära ett läkarintyg som visar att det med tanke på adressatens funktionsnedsättning eller sjukdom är oskäligt svårt för adressaten att avhämta sin post varje dag. Närmare bestämmelser om den avvikande postutdelningen kan utfärdas i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om placering av anordningar för mottagning och utdelning av brevförsändelser kan utfärdas i landskapsförordning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 maj 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman