Lagtingets beslut 26/2016

Tillhör ärendet: Pyrotekniska artiklar
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 26/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-06-06

LF 13/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (FFS 180/2015), nedan kallad pyrotekniklagen, ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar i pyrotekniklagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

 Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter som enligt pyrotekniklagen ankommer på tillsynsmyndigheter ska i landskapet handhas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. 

    

 

3 §

Hänvisning i rikslag

     Hänvisningar i pyrotekniklagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

 4 §

Språkkrav

     Anvisningar, anteckningar och annan infor­mation som enligt pyrotekniklagen ska finnas på eller i anslutning till pyrotekniska artiklar som säljs eller används i landskapet ska vara avfattade åtminstone på svenska.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av pyrotekniklagen ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Straffbestämmelser

     Utöver straffbestämmelserna i 46 § i pyrotekniklagen ska bestämmelserna i 44 kap. 11 § i strafflagen (FFS 39/1889) om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor tillämpas i landskapet.

 

 

 

 

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den …

 

8 §

Övergångsbestämmelser

     Pyrotekniska artiklar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag träder i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

 

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman