Lagtingets beslut 26/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 26/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-25

LF 15/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 71 § 3 mom. och 72 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 5 kap. nya 62a och 62b §§ samt till 7 kap. en ny 68a § som följer:

 

 

62a §

Lastning av fordon

     Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för person, skada egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men eller åstadkomma onödigt buller.

 

62b §

Ansvar för lastning av fordon som används i yrkesmässig godstrafik

     En förare av fordon som används i yrkesmässig godstrafik ska före färd se till att fordonet är lastat i enlighet med bestämmelserna, om det inte på grund av att lastutrymmet är förseglat eller på grund av annan sådan orsak medför en oskälig olägenhet och försening för transportuppdraget. Föraren ska under färd se till att lasten hålls placerad och fastgjord i enlighet med kraven i 62a §.

     Den som har placerat och fastgjort lasten i ett fordon som används i yrkesmässig godstrafik, i en sådan container eller något annat lastutrymme och den som på grund av sin ställning givit anvisningar om placerandet och fastgörandet ansvarar för att lasten är korrekt placerad och fastgjord och även i övrigt uppfyller kraven i 62a §. Den som avses ovan i detta moment är dock inte ansvarig om felet beror på sådana fel eller brister i de uppgifter som avses i 4 mom. som personen i fråga inte rimligen har kunnat upptäcka. Sådant ansvar uppstår inte heller om personen i fråga har deltagit i lastningen endast som medhjälpare. Den som gjort ändringar i fråga om lasten ansvarar för att lasten hålls placerad och fastgjord i enlighet med kraven i 62a §.

     En fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig godstrafik (transportör) ansvarar för att den som lastar godset har korrekta och tillräckliga uppgifter om fordonet. Godsavsändaren och transportens uppdragsgivare ansvarar för att den som lastar godset förfogar över tillräckliga och korrekta uppgifter om det gods som ska transporteras.

     En transportör ansvarar för att det för transporten används ett fordon som är försett med sedvanlig utrustning för surrning av lasten och som även annars med tanke på säkerheten lämpar sig för uppgiften. För en redan lastad släpvagns eller något annat lastutrymmes lämplighet ansvarar dock den som före lastningen har tagit släpvagnen eller något annat lastutrymme i bruk eller avtalat om ibruktagandet.

     Lastaren och transportören vars fordon används i yrkesmässig godstrafik ska se till att anställda som deltar i lastningen och transporten tillräckligt väl känner till de bestämmelser och föreskrifter om lastning som berör deras arbetsuppgifter.

 

68a §

Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken

     En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, uppsätts av polisen. Ålands polismyndighet ska se till att det varje kalenderår genomförs ett lämpligt antal sådana kontroller av vikten på fordon eller fordonskombinationer i trafik. Kontroller kan genomföras vid teknisk vägkontroll som avses i 3 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     I 1 mom. avsedda kontroller kan också genomföras

     1) av en besiktningsman vid fordonsmyndigheten,

     2) för landsvägar och bygdevägar av landskapsregeringen,

     3) för kommunalvägar, gator, torg och andra motsvarande trafikområden av kommunen eller

     4) för andra än i 2 och 3 punkterna avsedda vägar av väghållaren.

     Andra än polisen som genomför kontroller av fordon eller fordonskombinationer ska informera Ålands polismyndighet om sina tillgängliga anordningar för viktövervakning samt om kontrollerade övervakningsvolymer och överlaster som har konstaterats. Polisen ska på begäran ge handräckning vid genomförande av sådana kontroller som avses i 2 mom. 1–3 punkterna.

     Ålands polismyndighet ska minst årligen före den 1 februari informera landskapsregeringen om det totala antalet kontroller som har genomförts under det föregående kalenderåret och om det antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.

 

71 §

Förhindrande av fordons användning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Är ett fordon lastat i strid med bestämmelserna om lastning, kan en polisman besluta att överlast ska lossas, felaktig lastning rättas till eller att färden ska avbrytas. I sådana fall kan en polisman tillåta att fordonet för lossning av överlast eller för att åtgärda felaktig lastning körs till en plats som polismannen finner lämplig. En polisman kan även hindra färd med fordon med vilket befordras ett större antal personer än det tillåtna.

 

72 §

Andra trafikövervakare

     En Besiktningsman vid Fordonsmyndigheten och en tjänsteman som landskapsregeringen förordnat att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman enligt 68-71 §§.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Ålands polismyndighet ska första gången för kalenderåret 2019 informera landskapsregeringen om de i 68a § 4 mom. avsedda uppgifterna om antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 25 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman