Lagtingets beslut 26/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 26/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-05-20

RP 4/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 14 januari 2022 angående godkännande av Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag till om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar konventionerna faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 20 maj 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman