Lagtingets beslut 27/2022

Tillhör ärendet: Ändring av tjänstemannalagen
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 27/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-05-23

LF 13/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 10 § 1 mom., 12 och 34 §§ tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland samt

     fogas till lagen nya 13a och b §§ och en ny 34a § som följer:

 

 

10 §

     Den som valts till tjänst kan före utnämningen anställas på prövotid, om detta är påkallat för att utröna om den som valts till tjänsten förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. Prövotiden är minst tre och högst sex månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 §

     Ett tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt då tjänstemannen utnämns eller förflyttas till en tjänst, antas i en tjänst på prövotid eller i en tjänst som tjänstförrättande eller tillfällig tjänsteman.

     Landskapsregeringen ska så snart som möjligt och helst innan tjänsteutövningen inleds ge tjänstemannen ett bevis över att han eller hon anställts i tjänsteförhållande.

     Som bevis på utnämning eller förflyttning till en ordinarie tjänst utfärdas ett utnämningsbrev. Som bevis på anställning som tjänsteman på prövotid, tjänstförrättande tjänsteman eller tillfällig tjänsteman utfärdas ett förordnande.

     Tjänstemannen ska få skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet. Informationen kan ges i utnämningsbrevet eller förordnandet eller på annat sätt.

     Av informationen ska åtminstone framgå

     1) parterna i tjänsteförhållandet,

     2) tjänstemannens tjänstebenämning,

     3) tjänsteförhållandets längd vid ett tjänsteförhållande för en viss tid,

     4) grunden för ett tjänsteförhållande för en viss tid,

     5) tidpunkten för när tjänsteförhållandet börjar,

     6) grunderna för avlöningen,

     7) placeringsorten för tjänsten eller, om tjänstemannen inte har någon huvudsaklig permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka tjänstemannen arbetar på olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs,

     8) den tillämpade arbetstiden,

     9) sådan utbildning som landskapsregeringen är skyldig att erbjuda,

     10) hur semestern bestäms,

     11) förfarandet vid uppsägning och uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den,

     12) det tjänstekollektivavtal som ska tillämpas på arbetet samt

     13) den försäkringsanstalt där landskapsregeringen har ordnat tjänstemannens pensionsskydd eller försäkrat tjänstemannen mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.

     De uppgifter som avses i 4 mom. 1 - 8 punkterna ska ges inom sju dagar och de uppgifter som avses i 9 - 13 punkterna inom en månad från att tjänsteförhållandet inleds. De uppgifter om grunderna för avlöningen som avses i 6 punkten samt de uppgifter som avses i 8–13 punkterna kan ges genom en hänvisning till denna lag eller det tjänstekollektivavtal som tillämpas i tjänsteförhållandet. Om tjänsteförhållandena upprepas behöver informationen inte ges på nytt.

     Information om ändringar i uppgifterna ska ges skriftligt så snart som möjligt, senast när ändringen träder i kraft, om ändringen inte beror på att lagstiftning eller tjänstekollektivavtal ändrats.

 

13a §

     Utbildning som landskapsregeringen enligt lag eller tjänstekollektivavtal är skyldig att erbjuda tjänstemannen för att tjänstemannen ska kunna utföra det arbete som han eller hon anställts för ska vara kostnadsfri för tjänstemannen. Utbildningen ska räknas som arbetstid och i huvudsak ordnas under ordinarie arbetstid.

 

13b §

     Landskapsregeringen ska på begäran av en tjänsteman som i minst sex månader varit anställd på deltid eller visstid, ge ett motiverat svar om möjligheten att förlänga den ordinarie arbetstiden eller tjänsteförhållandets längd.

     Svaret ska ges skriftligt inom en månad från det att begäran lämnades.

 

34 §

     En tjänsteman har rätt till tjänstledighet under en sådan graviditetspenningsperiod och under sådana föräldrapenningsdagar som avses i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004).

     En tjänsteman som beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom eller graviditet och föräldraskap, är skyldig att följa de bestämmelser och anvisningar som utfärdats för sökande av de sjukdag-, graviditets- och föräldrapenningar som enligt sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

     Om tjänstemannen inte följer de bestämmelser och anvisningar som avses i 2 mom., kan den lön som betalats under tiden för tjänstledigheten dras av från följande löneutbetalning eller löneutbetalningar på det sätt som bestäms i 26 §, till den del den motsvarar dagpenningsförmånen.

 

34a §

     En tjänsteman har rätt till tjänstledighet under fem arbetsdagar per år för att erbjuda personligt bistånd eller stöd till en anhörig eller till någon annan närstående som bor i samma hushåll som tjänstemannen, och som till följd av en allvarlig sjukdom eller skada som avsevärt minskat funktionsförmågan behöver sådant betydande bistånd eller stöd som förutsätter tjänstemannens omedelbara närvaro. Tjänstemannen har rätt till motsvarande ledighet också för att delta i terminalvård för en sådan person som avses ovan.

     Med anhörig avses tjänstemannens barn, förälder, make eller sambo och den som lever i registrerat parförhållande med tjänstemannen.

     Tjänstemannen ska så snart som möjligt underrätta landskapsregeringen om ledighet för anhörigvård. På landskapsregeringens begäran ska tjänstemannen lämna en tillförlitlig utredning om orsaken till frånvaron.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

     Bestämmelserna i 10 och 12 §§ omfattar inte tjänsteförhållanden som inletts före lagens ikraftträdande.

     För en tjänsteman som enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (FFS 28/2022) inte omfattas av den ändrade lagstiftningen ska i 34 § i stället för begreppen graviditets- och föräldrapenning tillämpas begreppen dag- och moderskapspenning.

 

    

__________________

 

 

     Mariehamn den 23 maj 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman