Lagtingets beslut 27/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 27/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 66 § 3 mom., 68 § 2 mom. och 88 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland som följer:

 

66 §

Behandlingen av uppgifterna i alarmdataregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Registeruppgifterna får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas ut

     1) till kommunens räddningsmyndighet för att under den registeransvariges överinseende sammanställas med ett åtgärdsregister,

     2) till en annan än i 1 punkten avsedd räddningsmyndighet samt

     3) för publicering till den del de inte röjer någons identitet eller personliga förhållanden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

68 §

Behandlingen av uppgifterna i åtgärdsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtgärdsregistret får även användas för statistikföring under förutsättning att inga personer kan identifieras i statistiken. För uppgifternas offentlighet gäller det som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

88 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

     Tystnadsplikt för den som är anställd inom räddningsväsendet och den som på ett sådant sätt som anges i 60 § deltar i räddningsverksamhet gäller i enlighet med vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

     Utan hinder av sekretessbestämmelser får i enskilda fall sådana uppgifter röjas som är nödvändiga för att skydda liv eller hälsa eller avvärja betydande skador på egendom eller i miljön. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman