Lagtingets beslut 30/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 30/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-05-23

LF 16/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 17 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2017/65 samt

     fogas till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

12 §

Rapport-, åtals- och påföljdseftergift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om påföljdseftergift för användning av oregistrerat eller avställt fordon i de fall tilläggsskatt enligt 47a § i fordonsskattelagen (FFS 1281/2003) kan påföras gärningen finns i 17 § 2 mom.

 

17 §

Användning av obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon

     För användning av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

     Om tilläggsskatt enligt 47a § i fordonsskattelagen kan påföras gärningen ska eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff för samma gärning. Ålands polismyndighet ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Statens Ämbetsverk på Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 23 maj 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman