Lagtingets beslut 31/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 31/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-05-28

LF 17/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt en ny 8a § till landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut som följer:

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna år 2018 och år 2019, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunens invånarantal.

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas under år 2018 och 2019.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 28 maj 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman