Lagtingets beslut 34/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 34/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7, 11 och 12 §§ landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter som följer:

 

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

11 §

Rätt att få information av myndigheter

     Tillsynsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av en annan myndighet få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

12 §

Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter

     Tillsynsmyndigheten får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemligheter eller en enskilds personliga förhållanden till en

     1) åklagare för åtalsprövning och till polisen och andra förundersökningsmyndigheter om uppgifterna är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som åligger myndigheten för förebyggande eller utredning av brott,

     2) myndighet inom räddningsväsendet, till polismyndigheten eller till en annan myndighet som utövar tillsyn över produktlagstiftningen, om utlämnande av information är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter eller till en

     3) annan än i punkt 1 eller 2 avsedd behörig riksmyndighet om det är nödvändigt för riksmyndighetens fullgörande av en förpliktelse som rör gränskontroll eller standarder eller som annars grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller på en internationell överenskommelse som är bindande för landskapet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman