Lagtingets beslut 35/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 35/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-06-13

LF 20/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 65 § 1 mom. 3 punkten och 47 § 1 mom. 4 punkten jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, av dessa lagrum 47 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2012/13, samt

     fogas till lagen nya 30a och 30b §§ som följer:

 

30a §

     För att förhindra att något av rovdjuren björn, varg eller lodjur angriper tamdjur får åtgärder vidtas för att avbryta angreppet. Om erforderliga skrämselåtgärder vidtas utan att angreppet kan avvärjas får rovdjuret dödas,

     1) under pågående angrepp på tamdjur eller om det är uppenbart att ett angrepp är omedelbart förestående eller

     2) om rovdjuret befinner sig inom ett inhägnat område eller bete med stängsel avsett för tamdjur och det finns skälig anledning att befara att ett angrepp är omedelbart förestående.

     Åtgärder får vidtas, oberoende av om jakträtten tillkommer någon annan eller om jakt inte får bedrivas där, av tamdjurets ägare eller någon annan person som handlar på uppdrag av ägaren. Den som avser att avliva rovdjuret måste ha ett giltigt jaktkort.

     Skrämselåtgärder för att avbryta angrepp på tamdjur får också vidtas inom naturreservat, dock utan att döda rovdjuret.

     Har ett rovdjur dödats på det sätt som avses i denna paragraf ska den som dödat djuret omedelbart anmäla händelsen till polismyndigheten och snarast möjligt till landskapsregeringen. Rovdjuret får inte flyttas utan medgivande från landskapsregeringen.

     Rovdjur som avlivats med stöd av denna paragraf tillfaller landskapsregeringen.

 

30b §

     Om möjligheten att döda rovdjur enligt 30a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för rovdjuret kan landskapsregeringen besluta om att begränsa möjligheterna.

 

47 §

     Vid jakt är det förbjudet att använda följande fångstredskap och fångstmetoder:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) konstgjorda ljuskällor, anordningar för belysning av viltet samt för nattskytte avsedda siktanordningar vilka elektroniskt förstärker eller förändrar bilden, dock får konstgjorda ljuskällor användas vid eftersök av skadat vilt eller vid akut skyddsjakt enligt 30a § samt när belysning får användas enligt 51b §,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

65 §

     Den som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) bedriver i 64 § 1 mom. 1-5 och 7 punkterna avsedd verksamhet i betydande utsträckning eller så att handlingen, med beaktande av de omständigheter i sin helhet som föranlett handlingen och framgår av denna, bör anses grov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     ska, om strängare straff inte annorstädes är föreskrivet, för jaktbrott dömas till böter eller till fängelse i högst två år samt till jaktförbud under viss tid, minst ett och högst fem år.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 13 juni 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman