Lagtingets beslut 39/2018

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 39/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-05

LF 23/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras lagens 3 § 1 mom. 3 –4 punkterna, och 4 – 6 §§ landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, av dessa lagrum 3 § 4 punkten och 6 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2015/47, som följer:

 

3 §

Definitioner

     I denna stödordning avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) husdjursproduktion lantbruksföretag med en verksamhet inriktad på skötsel av nötdjur, svin, getter, får eller fjäderfä samt med

     4) husdjursenhet de i följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av en lantbrukare, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

 

nötdjur

 

 

1)

mjölkko

1 djur

= 1 de

2)

tjurkalvar, dock inte dikalvar

10 djur

= 1 de

3)

avelstjur, diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal

 

3 djur

 

= 1 de

4)

kvigor, dock inte dikalvar

15 djur

= 1 de

svin

 

 

5)

avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar

 

2 djur

 

= 1 de

6)

andra svin

40 djur

= 1 de

getter

 

 

7)

get i mjölkproduktion

2 djur

= 1 de

8)

killingar

40 djur

= 1 de

får

 

 

9)

avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm

 

10 djur

 

= 1 de

10)

mjölkfår med dilamm

10 djur

= 1 de

11)

lamm

40 djur

= 1 de

fjäderfä

 

 

12)

höns

200 djur

= 1 de

13)

slaktkycklingar

2 000 djur

= 1 de

 

 

4 §

Avbytardagar

     Ett lantbruksföretag

     1) som har 18 eller fler djurenheter med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 30 dagar medan

     2) övriga som har minst 6 djurenheter kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 15 dagar.

     En avbytardag omfattar åtta timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion enligt 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten.

 

5 §

Avbytarstödets belopp

     Normen för avbytarstöd är till och med den 31 december 2020 35 euro per avbytartimme, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen till och med den 31 december 2020 18 euro per avbytartimme. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas avbytarstöd med 80 procent av dessa belopp.

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion som har minst 4 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp på grund av

1) läkarintyg,

2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Ersättning enligt denna paragraf kan längst till och med den 31 december 2020 ges med 80 procent av de faktiska kostnaderna under högst 30 dagar och därefter med 50 procent av de faktiska kostnaderna för ytterligare 270 dagar. Ersättningen beräknas utgående från den norm som gäller för lantbruksföretagares timersättningar, antal avbytartimmar samt ersättningsprocenten och ges för de faktiska kostnaderna under 30 dagar, dock högst med

     1) 280 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 140 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på övriga stödberättigade djurslag.

     Utöver de 30 dagar som avses i 1 mom. kan enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare, för ytterligare högst 270 dagar, ersättning beviljas med högst

     1) 90 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 45 euro per dag för övriga stödberättigade djurslag.

     Vikariehjälp kan beviljas på grund av arrangemang som krävs för fortsatt drift av ett lantbruksföretag eller för avslutande av ett lantbruksföretags drift, om en lantbruksföretagare har beviljats invalidpension tills vidare eller om behovet av vikariehjälp beror på lantbruksföretagarens död. I dessa fall kan vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter det att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har beslutat bevilja invalidpension eller efter dödsfallet.

 

__________________

 

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Landskapsregeringen kan besluta att denna lag ska träda i kraft efter den Europeiska kommissionens godkännande av det stöd som lagen avser. Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

 

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 5 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman