Lagtingets beslut 41/2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2005

 

Datum

Ärende

 

2005-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. samt 5 och 6 §§ landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1998/111, 5 § sådan den lyder i landskapslagen 1993/64 och 6 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/48, samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

1 §

     I syfte att förebygga risk för skada som konsumtionsvaror och konsumenttjänster kan orsaka på person eller egendom skall, med de undantag som följer av denna lag, följande författningar tillämpas i landskapet:

     1) lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), nedan kallad konsumentsäkerhetslagen,

     2) lagen om kosmetiska produkter (FFS 22/2005),

     3) lagen om leksakers säkerhet (FFS 287/1997) samt

     4) lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om åtgärder för att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring och användning av vissa produkter som medför allvarlig risk (FFS 76/2004).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

     Bestämmelserna i 37, 38 och 39 §§ i konsumentsäkerhetslagen skall inte tillämpas i landskapet.

     Hänvisningen i konsumentsäkerhetslagens 19 § till förvaltningslagen (FFS 434/2003) skall i landskapet avse landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering. Hänvisningen i konsumentsäkerhetslagens 33 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) skall i landskapet avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

6 §

     I hälsonämndens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 14 § i landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården med beaktande av bestämmelserna i 34 och 35 §§ i konsumentsäkerhetslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

     Mariehamn den 23 september 2005

 

 

 

Viveka Eriksson

talman

 

 

Barbro Sundback

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman