Lagtingets beslut 42/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-01

RP 6/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 17 april 2020 angående godkännande av regeringens proposition (RP 19/2020rd) till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland, i det avseende 47 § 5 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till den föreslagna lagen om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland.

 

 

Mariehamn den 1 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman