Lagtingets beslut 4/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-02-14

RP 1/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 8 november 2019 angående godkännande av Riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland, att behandlas i den ordning som anges i 69 § i självstyrelselagen för Åland. Republikens President har även den 31 januari 2020 överlämnat en framställning i ärendet.

    

Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget i den ordning som anges i 69 § 1 mom. i självstyrelselagen samt i lagtingsordningens 35 § godkänner förslaget till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse den har enligt riksdagens svar av den 20 februari 2019 (RSv 259/2018 rd - RP 320/2018 rd) och enligt riksdagens svar av den 13 december 2019 (RSk 26/2019 rd – VLF 2/2019 rd),

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att verka för att Finlands regering efter att lagförslaget har stadfästs föra en regeringsproposition vidare till riksdagen innehållande en ändring av avräkningsgrunden i lagförslaget från 0,45 procent till 0,47 procent från och med år 2021 samt

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att verka för att Finlands regering snarast vidtar åtgärder för att slutföra en totalreform av självstyrelselagen för Åland.

 

 

 

 

Mariehamn den 14 februari 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman