Lagtingets beslut 43/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-01

LF 16/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 83 § räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 83 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2017/114 som följer:

 

83 §

Ersättning för olycksfall i samband med räddningsverksamhet

     Den som drabbas av olycksfall eller yrkessjukdom i samband med att han eller hon fullgör uppgifter som hänför sig till räddningsverksamheten i landskapet har rätt att få ersättning från landskapet. Ersättningen ska betalas enligt samma grunder som för olycksfall i arbete eller yrkessjukdom till den del den skadelidande inte är berättigad till lika stor ersättning enligt annan lagstiftning.

     Ersättningsberättigad är den som

     1) med stöd av 60 § beordrats att delta i ett räddningsuppdrag,

     2) hör till en avtalsbrandkår men som inte ingår i den personkrets som lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (FFS 459/2015) tillämpas på eller

     3) hör till en industri- eller anstaltsbrandkår som inte tillhör någon av de kommunala avtalsbrandkårerna och där olycksfallet inträffat i samband med att kåren deltagit i ett räddningsuppdrag utanför industri- eller anstaltsområdet.

     Den som drabbas av ett olycksfall och hör till en avtalsbrandkår på de villkor som anges i 2 mom. 2 punkten är också berättigad till ersättning från landskapet om olycksfallet inträffat i samband med att han eller hon genomgått utbildning inom brandkåren, fullgjort uppgifter inom fastighets- eller materialvård eller deltagit i sjuktransporter.

     Ärenden som rör utbetalning av ersättning med stöd av denna paragraf handläggs för en ersättningsberättigad som avses i 2 mom. 1 och 3 punkterna av den kommun där olyckan inträffat och för en kårmedlem som avses i 2 mom. 2 och 3 punkterna av den kommun som brandkåren har avtal med. Kommunen får på ansökan en gång per kalenderår en kompensation av landskapet för de ersättningar kommunen betalat.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 1 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman