Lagtingets beslut 43/2014

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-19

RP 4/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 17 oktober 2014 angående godkännande av utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bilaga VII faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 19 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman